Nyckeltal och finansiella mål

Försäljning per kundkategori
Försäljning per geografi
Försäljning per typ av tjänst

Arjos finansiella mål 2018-2020

Omsättningstillväxt

Mål: 2-4%

Genomsnittlig organisk försäljningstillväxt om 2–4% per år.

Utfall: 3,9%

Nettoomsättningen ökade organiskt med 3,9% (3,0) under 2019, främst drivet av stark utveckling i Nordamerika och Övriga världen.

Lönsamhetstillväxt

Mål: >10%

Genomsnittlig rapporterad EBITDA-tillväxt över 10% per år.

Utfall: 12,6%*

EBITDA-resultatet ökade med 12,6%, exklusive påverkan av IFRS 16. Resultatet har påverkats positivt av en högre försäljning och fortsatt god kostnadskontroll.

*Exklusive påverkan av IFRS 16

Cash-conversion

Mål: 70%

Cash conversion över 70%.

Utfall: 74,7%

För helåret uppgick cash -conversion till 74,7% (84,0), drivet av god tillväxt och fortsatt arbete med rörelsekapital.

Nyckeltal

2019 2018
Nettoomsättning, Mkr 8 925 8 217
Organisk försäljningstillväxt, % 3,9  3,0
EBITDA 1 675 1 180
EBITDA-tillväxt, % 1) 12,6 18,4
EBITDA, just.2) 1 728 1 312
EBITDA-marginal, just, % 19,4 16
Cash conversion, % 74,7 84
Soliditet, % 41 41,3
Periodens resultat, Mkr 403 296
Resultat per aktie, kronor 3) 1,48 1,09
Antal aktier, tusental 272 370 272 370
Utdelning per aktie, kronor 4) 0,65 0,55

1) Exklusive IFRS 16.
2) Före jämförelsestörande poster.
3) Före och efter utspädning.
4) Av styrelsen föreslagen utdelning.