Globala megatrender som styr marknaden

Arjo påverkas framför allt av sex megatrender som får allt större betydelse inom den globala vården.

Demografiska förändringar, såsom ett ökat antal äldre, digitalisering som påverkar hela värdekedjan, förflyttning av patienter från akutsjukvård till långtidsvården, och ett ökande välstånd på tillväxtmarknader som skapar efterfrågan på kvalificerad vård. Utöver dessa blir även hållbarhet, både miljöfaktorer och sociala faktorer, allt viktigare i samhället.

Demografi

Antalet äldre och överviktiga pressar vården

Världens befolkning fortsätter att öka. Samtidigt blir vi allt äldre. Det innebär att antalet äldre personer i världen – och i vården – kommer att stiga kraftigt. En annan utmaning för vården är att vällevnadssjukdomar ökar kraftigt. Övervikt samt diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar kommer att sätta stor press på vården. Enligt Världshälso­organisationen (WHO) har det globala antalet överviktiga tredubblats sedan 1975. Andelen kraftigt överviktiga personer över 20 år i USA ökade från 22% till 32% mellan 2000–2018.* Det innebär samtidigt att efterfrågan på akut-och äldrevårdsrelaterade tjänster och produkter kommer att fortsätta öka.

* CDC; National Center for Health Statistics, USA, 2019

Tillväxtmarknaders ökade välfärd

Ökad efterfrågan på vård i tillväxtländer

När den ekonomiska utvecklingen på tillväxtmarknader gör att välståndet ökar stiger även efterfrågan på kvalificerad sjukvård. Det finns ett tydligt positivt samband mellan BNP per capita och hur mycket som spenderas på vård. Med en växande medelklass följer generellt en kraftig utbyggnad av både privat och offentlig sjukvård. Köpkraften är i regel lägre än på mogna marknader, men kompenseras av storlek och en tillväxt som beräknas öka när ekonomin förbättras ytterligare.

Digitalisering

Digitala lösningar allt viktigare inom vården

Liksom i övriga samhället får digitalisering en alltmer framträdande roll inom vårdens värdekedja. Digitala lösningar blir en allt viktigare del av våra liv och påverkar i hög grad sjukvården, både som informationskälla och inom beslutsprocesser. Även inom vårdsektorn ökar automatiseringen, exempelvis genom IT-system för olika processer och funktioner. Genom denna utveckling kan diagnostiken förbättras när allt fler produkter kopplas upp och ihop för att underlätta insamling och bearbetning av data. Digitalisering hjälper även att skapa en mer proaktiv vård när de demografiska förändringarna i samhället förändrar förutsättningarna.

Ökad konsolidering

Stora aktörer ökar kraven på leverantörerna

Under den senaste tioårsperioden har sjukvården genom­gått stora förändringar, bland annat genom en ökad konsolidering. Idag ser vi färre men större sjukvårdsaktörer på marknaden och centrala inköpsavdelningar styr i ökande omfattning inköpen. I leverantörsledet leder det till prispress som gör att mindre aktörer får svårt att erbjuda den omfattande produktportfölj som efterfrågas. Eftersom konsolidering kan skapa betydande kostnads- och intäktssynergier har förvärv och sammanslagningar blivit allt viktigare inom medicinteknikbranschen.

Förändring i vården

Ökad förflyttning till långtidsvården

Världens befolkning växer kraftigt och den stora andelen äldre ökar pressen på vården. Många vårdgivare måste leverera mer vård med mindre resurser. Den genom­snittliga totalkostnaden för en vårdplats på en akutvårds­enhet, exempelvis ett sjukhus, är ofta betydligt högre än en vårdplats inom långtidsvården. Vårdgivares mål är därför att förkorta patienternas vårdtid på akutenheter för att minska kostnaderna. Det blir allt vanligare att patienter som behöver vård under längre tid flyttas till långtidsvårdenheter eller hemvård, där kostnaden per dag och patient är betydligt lägre.

Hållbarhet

Hållbarhetsarbetet blir allt viktigare

Miljöpåverkan, klimatförändringar och företags sociala ansvar får allt mer uppmärksamhet, något som alla globala organisationer idag måste förhålla sig till. Det räcker inte längre att prata om det, utan man måste nu aktivt bidra till en hållbar framtid. Samtidigt måste det strategiska hållbarhetsarbetet ske på ett ekonomiskt hållbart sätt som säkerställer den långsiktiga intjäningsförmågan och stärker företagets konkurrenskraft. Ett aktivt hållbarhets­arbete är dessutom viktigt för att attrahera och behålla såväl kunder som den kompetens företaget behöver för att utvecklas. Produkt- och patientsäkerhet är grundläggande och måste genomsyra en medicinteknisk verksamhet.

34%

Andelen människor över 60 år i Europa förväntas öka från cirka 22% 2010 till cirka 34% 2050.*

*WHO, 2017