Fem fokus-
områden för
framtiden

Arjos fokus ligger på att bidra till en bättre vårdkvalité och en ökad effektivitet, som även leder till sänkta kostnader för vården. Vårt mål är att bli marknadsledande inom långtidsvård samtidigt som vi bibehåller våra starka positioner inom akutvård.

Ökat värdeskapande för kund

För att säkra att vi skapar kundvärde fokuserar vi på de unika behoven inom både akutvård och långtidsvård. Genom en nära dialog med våra kunder, en lång erfarenhet inom produktutveckling samt goda samarbeten med partners, kan vi erbjuda lösningar som bidrar till en effektivare vård, sänkta vårdkostnader och förbättrade behandlingsresultat. Vi hjälper våra kunder att möta såväl dagens som framtida demografiska utmaningar och ökade regulatoriska krav, men förbättrar också kvalitet och säkerhet för både vårdgivare och vårdtagare samt effektiviserar patientflöden. Under 2019 lanserade vi nya produkter och lösningar samtidigt som vi ingick nya partnerskap och genomförde förvärv som stärker vårt erbjudande.

Stärkt kommersiellt fokus

Ökad marknadsnärvaro är viktig för att stärka Arjos kommersiella fokus på både befintliga och nya marknader. Vi har en stark position inom akutvård och investerar för att öka vår närvaro även inom långtidsvård. Dessutom arbetar vi för att optimera vår produktportfölj och för­sälj­­ningsprocess. På vår största marknad, USA, fortsatte vi under året att stärka vår marknadsnärvaro och generera god tillväxt. Satsningar som gjorts på uppbyggnaden av egna säljorganisationer i bland annat Afrika och Latin­amerika har också visat goda resultat under 2019. Även ett flertal distributörsmarknader har utvecklats positivt, bland annat Afrika, Östra Europa och länderna i Sydostasien. Under 2019 växte koncernen med nära 4%.

Ökad flexibilitet och effektivitet

Arjo arbetar för att skapa en snabbrörlig organisation där beslut fattas nära kunderna. Det gör att vi effektivt kan möta såväl deras behov som förändringar på marknaden. Under året har flera aktiviteter för att optimera koncernens resurser initierats, främst i Storbritannien och inom uthyrningsverksamheten i USA. Dessutom strävar vi efter att alltid leverera högsta möjliga kvalitet och säkerhet, och arbetar aktivt för att säkerställa att vi följer de regulatoriska krav som finns. Under 2019 har Arjo genomgått en revision för att säkra att vi lever upp till de krav som ställs i EU:s nya regulatoriska förordning MDR (Medical Device Regulation), med goda resultat.

Utveckla affären och medarbetare tillsammans

Det är medarbetarna i organisationen som skapar och utvecklar affären. Vi har en långsiktig plan för att säkerställa att Arjo har rätt ledarskap, men även kompetens som möter både dagens och framtidens affärsbehov. Arbetet omfattar bland annat successionsplanering, aktiviteter för ökad mångfald samt olika utbildningsprogram. Under året har Arjo fortsatt att bygga en organisation präglad av jämlikhet och mångfald. Som en del i detta arbete genomför Arjo kontinuerligt ett globalt talangprogram med målet att utveckla och ta tillvara på medarbetarnas kompetenser, samt hitta lösningar och identifiera framtida affärsutmaningar och möjligheter. Vi utför också en årlig global medarbetarundersökning för att lyssna på våra anställda och fortsatt utveckla en engagerad organisation.

En vinnande och hållbar företagskultur

Vårt mål är att fortsätta vår resa att skapa en resultat­inriktad organisation som tar avstamp i Arjos värdegrund, eller våra Guiding Principles. Dessa har tagits fram under 2019 genom en nära dialog och utbyte i hela organisationen. Den röda tråden som löper genom dessa värderingar är att vi vill förbättra människors hälsa och välbefinnande och alla människors lika värde. För att Arjo ska kunna uppnå en kundfokuserad, vinnande och hållbar företags­kultur uppmuntras högt engagemang, en samverkande kultur, inspirerande ledarskap samt fokus på lösningar som adderar värde. Men även att ta ägarskap, fatta beslut och vara en lagspelare som arbetar mot koncernens gemensamma mål.

Betydande satsningar på tillväxt

Arjos marknadsregion Övriga världen står för cirka 13 procent av Arjos nettoomsättning. Under 2019 växte regionen organiskt med närmare 12 procent och har lagt grunden för ytterligare tillväxt. Sharnee Farfan, Vice President Marketing, Övriga världen, förklarar framgångarna och berättar om vad som händer framåt.

Kan du nämna några av faktorerna bakom Övriga världens starka tillväxt under 2019?

”Under 2019 har vi gjort betydande investeringar för att utveckla våra säljorganisationer och distributörsnätverk. Genom nya, hållbara partnerskap har vi kunnat utöka vår geografiska räckvidd och gå in i nya, växande segment samt introducera nya produkter på marknaderna. Vi har även fokuserat på ledarskapsutveckling som en viktig del i att bygga en stabil, långsiktig plattform för regionens utveckling. Sammantaget bidrog dessa initiativ till en organisk tillväxt på 11,9% under året, vilket är ett styrkebesked.”

Vilka var framgångsfaktorerna på de olika marknaderna?

”Vi har sedan länge haft en stark position i Sydafrika. Under 2019 ökade vi ambitionerna ytterligare i Afrika med utökad närvaro i regionen. Arbetet har bland annat omfattat satsningar på växande segment, såsom långtidsvård.

I Östeuropa gjorde vi en marknadsanalys och har utvecklat specifika tillväxtstrategier för varje marknad. Resultatet är att vi har kunnat öka våra säljaktiviteter och säkra ett omfattande distributörsnätverk på dessa marknader.

Vi har under de senaste åren även investerat i att bygga egna säljorganisationer i bland annat Japan, Kina och Brasilien. Här ser vi nu en klart ökad aktivitetsnivå och försäljning, samt ett stärkt varumärke. I dessa länder satsar vi också på att sprida kunskap genom att anordna kliniska workshops och utbildningar.”

Hur ser 2020 och den närmaste framtiden ut för Övriga världen?

”Övriga världen är en mångfaldig region med varierande utvecklingsnivåer, vilket kräver olika strategier på dess olika marknader. Under 2020 kommer vi att fortsätta fokusera på lönsam tillväxt och ytterligare marknadsexpansion, där vi nu har lagt en stabil grund för att bygga vidare på. Det innebär bland annat mer investeringar i våra lokala organisationer och ett stärkt fokus på såväl varumärkesuppbyggnad som utbildning. Vi ser fram emot en fortsatt stark utveckling under 2020.”

strategi-2-600

Sharnee Farfan
Vice President Marketing,
Övriga världen