Definitioner

Finansiella termer

Arbetande kapital

Genomsnittlig balansomslutning minskat med likvida medel, övriga avsättningar, leverantörsskulder och övriga icke räntebärande skulder.

Avkastning på arbetande kapital

Rullande tolv månaders rörelseresultat med återläggning av förvärvs-, omstrukturerings- och integrationskostnader i förhållande till arbetande kapital.

Avkastning på eget kapital

Rullande tolv månaders resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Cash conversion

Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till EBITDA.

EBIT

Rörelseresultat.

EBITA

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar.

EBITA, justerad

EBITA med återläggning av förvärvs-, omstrukturerings- och ­integrationskostnader.

EBITA-marginal

EBITA i förhållande till nettoomsättning.

EBITA-marginal, justerad

EBITA justerad i förhållande till nettoomsättning.

EBITDA

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

EBITDA, justerad

EBITDA med återläggning av förvärvs-, omstrukturerings- och ­integrationskostnader.

EBITDA-mariginal

EBITDA i förhållande till nettoomsättning.

EBITDA-marginal, justerad

EBITDA justerad i förhållande till nettoomsättning.

Nettoskuldsättningsgrad

Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital.

Organisk förändring

En finansiell förändring justerad för valutaförändringar, förvärv och avyttringar.

Resultat per aktie

Periodens resultat hänförlig till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Räntetäckningsgrad

Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader och återläggning av jämförelsestörande poster i förhållande till ränte­kostnader. Beräknas på rullande 12 månaders data.

Rörelsekostnader

Försäljningskostnader, administrationskostnader och forsknings- och utvecklingskostnader

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Medicinska termer

Djup ventrombos (DVT)

Blodpropp i benens djupa vener.

Ergonomi

Läran om anpassning av arbete och miljö till människans förut­sättningar för att förebygga ohälsa och olycksfall.

FDA (US Food and Drug Administration)

Den amerikanska myndigheten ansvarig för att skydda och främja folkhälsan genom regulbundna inspektioner av bland annat medicintekniska produkter.

Kompressionsbehandling

Behandlingsteknik som innebär att man med hjälp av tryck utifrån med viss frekvens och under viss tid behandlar och förebygger venösa bensår.

MDR (EU Medical Device Regulation)

Ett regelverk skapat av EU för att säkerställa ett bättre skydd för folkhälsan och patientsäkerhet genom att inrätta en moderniserad och mer robust EU-lagstiftning. Alla medicintekniska tillverkare och distributörer måste följa de nya bestämmelserna, som träder i kraft maj 2020.

Prevention

Förebyggande aktivitet/behandling.

Trycksår

Sår som uppkommer på grund av blodflödet i huden begränsas av yttre tryck. Drabbar oftast patienter med nedsatt rörlighet.

VTE

Förkortningen VTE kommer från engelskans ”Venous thromboembolism” och innebär blodpropp i vensystemet.

Ödem

Svullnad på grund av ansamling av vätska i vävnaderna.