Cash-flow statements

SEK M Note 2019 2018
Mkr Not 2019 2018
Operating activities Den löpande verksamheten
Operating profit (EBIT) Rörelseresultat (EBIT) 671 493
Add-back of amortization, depreciation and write-down Återläggning av av- och nedskrivningar 1,004 687
Other non-cash items Övriga icke kassaflödespåverkande poster 27 27 -54 -84
Expensed exceptional items1) Kostnadsförda jämförelsestörande poster1) 53 130
Paid exceptional items Utbetalda jämförelsestörande poster -73 -81
Interest paid Betalda räntor -124 -99
Interest received Erhållna räntor 8 4
Other financial items Övriga finansiella poster -4 3
Taxes paid Betald skatt -193 -171
Cash flow before changes to working capital Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 1,288 882
Changes in working capital Förändring i rörelsekapital
Inventories Varulager 38 24
Current receivables Kortfristiga fordringar -133 95
Current liabilities Kortfristiga skulder 59 -10
Cash flow from operations Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,252 991
Investing activities Investeringsverksamheten
Divested / Acquired operations Avyttrade / Förvärvade verksamheter 24 24 6 -144
Acquired financial assets Förvärvade finansiella anläggningstillgångar -78 -16
Investments in intangible and tangible assets Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar -758 -642
Divestment of intangible and tangible assets Avyttringar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 29 85
Cash flow from investing activities Kassaflöde från investeringsverksamheten -801 -717
Financing activities Finansieringsverksamheten
Raising of loans Upptagande av lån 19 19 9,646 5,507
Repayment of interest-bearing liabilities Återbetalning av räntebärande skulder 19 19 -9,993 -5,336
Repayment of leasing liabilities Återbetalning av leasingskulder -325 0
Change in interest-bearing pension assets/provisions Förändring av pensionstillgångar/skulder -1 -22
Change in interest-bearing receivables Förändring av räntebärande fordringar -4 0
Dividend Utdelning -150 -136
Realized derivatives attributable to financing activities Realiserade derivat hänförliga till finansieringsverksamheten 65
Cash flow from financing activities Kassaflöde från finansieringsverksamheten -762 13
Cash flow for the year Årets kassaflöde 19 19 -311 287
Cash and cash equivalents at the beginning of the period Likvida medel vid periodens början 961 672
Cash flow for the year Årets kassaflöde -311 287
Translation differences Omräkningsdifferenser 13 16
Reclassification to Assets held for sale Omklassificering till Tillgångar som innehas för försäljning -14
Cash and cash equivalents at year-end Likvida medel vid årets slut 27 27 662 961
1) Excluding write-downs on non-current assets.