Consolidated income statement

SEK M Note 2019 2018
Mkr Not 2019 2018
Net sales Nettoomsättning 23 23 8,925 8,217
Cost of goods sold Kostnad för sålda varor 4 4 -5,039 -4,555
Gross profit Bruttoresultat 3,886 3,662
Selling expenses Försäljningskostnader 4 4 -1,797 -1,657
Administrative expenses Administrationskostnader 4 4 -1,223 -1,219
Research and development costs Forsknings- och utvecklingskostnader 428 428 -139 -141
Acquisition expenses1 Förvärvskostnader1) 4 4 -3
Restructuring and integration costs1 Omstrukturerings- och integrationskostnader1) 4 4 -53 -113
Adjustment of pension liability1 Justering pensionsskuld1) 4 4 -40
Other operating income Övriga rörelseintäkter 8 11
Other operating expenses Övriga rörelsekostnader -10 -7
Operating profit (EBIT) Rörelseresultat (EBIT) 3456713 3456713 671 493
Interest income and other similar items Ränteintäkter och övriga liknande intäkter 8 8 8 11
Interest expenses and other similar expenses Räntekostnader och övriga liknande kostnader 9 9 -137 -109
Profit after financial items Resultat efter finansiella poster 542 395
Taxes Skatt 10 10 -139 -99
Net profit for the year Årets resultat 403 296
Attributable to: Hänförligt till:
Parent Company shareholders Moderföretagets aktieägare 403 296
Earnings per share, SEK2 Resultat per aktie, kronor2) 11 11 1.48 1.09
– weighted average number of shares for calculation of earnings per share (thousand) – vägt genomsnittligt antal aktier för beräkning av resultat per aktie (tusental) 11 11 272,370 272,370

1) Included in exceptional items.
2) Before and after dilution.