Note 10 Tax

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Current tax expense Aktuell skattekostnad -156 -114
Deferred tax Uppskjuten skatt 17 15
Total Summa -139 -99
 

The relationship between the year’s tax expense and the recognized profit after financial items, SEK M

Sambandet mellan årets skattekostnad och redovisat resultat efter finansiella poster, Mkr
Recognized profit after financial items Redovisat resultat efter finansiella poster 542 395
Tax according to current tax rate in Sweden 21.4.0% (22.0) Skatt enligt gällande skattesats i Sverige 21.4% (22.0%) -116 -87
Adjustment for tax rates in foreign subsidiaries Justering för skattesatser i utländska dotterföretag -4 -2
Adjustment of tax expenses from earlier years Justering av skattekostnad från tidigare år -1 0
Tax effect of non-deductible costs Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -14 -25
Tax effect of non-taxable income Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 20 7
Adjustment for changed tax rates1) Justering för ändrade skattesatser1) 0 5
Changed value of temporary differences Förändrad värdering av temporära skillnader 5 17
Other Övrigt -29 -14
Recognized tax expense Redovisad skattekostnad -139 -99
1) Due to the reduced tax rate in 2018 in Sweden and the UK, the Group’s temporary differences and tax loss carryforwards have been remeasured.

Amount recognized directly in equity

The total amount of current and deferred tax for the period, attributable to items that are not recognized in profit or loss but instead in other comprehensive income

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Deferred tax: actuarial gains/losses pertaining to defined-benefit pension plans Uppskjuten skatt: aktuariella vinster/förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner 28 -18
Deferred tax: hedges of net investments and cash-flow hedges Uppskjuten skatt: säkringar av nettoinvesteringar och kassaflödessäkringar -34 39
SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
  Deferred tax assets relate to the ­following temporary differences and loss carryforwards Uppskjuten skattefordran hänför sig till följande temporära skillnader samt underskottsavdrag
Deferred tax assets relating to: Uppskjuten skattefordran hänförlig till:
Non-current assets Anläggningstillgångar 78 71
Financial receivables and derivatives Finansiella fordringar och derivat 1 11
Current assets Omsättningstillgångar 131 125
Provisions Avsättningar 65 52
Loss carryforwards Underskottsavdrag 235 166
Other Övrigt 12 10
Offset Kvittning -189 -118
Deferred tax assets Uppskjuten skattefordran 333 317
  Deferred tax liabilities relate to the following temporary differences Uppskjuten skatteskuld hänför sig till följande temporära skillnader
Deferred tax liabilities relating to: Uppskjuten skatteskuld hänförlig till:
Non-current assets Anläggningstillgångar -277 -183
Financial receivables and derivatives Finansiella fordringar och derivat 0 -17
Current assets Omsättningstillgångar 0 -1
Provisions Avsättningar -5 -8
Other Övrigt -17 -18
Offset Kvittning 189 118
Deferred tax liabilities Uppskjuten skatteskuld -110 -109
  Maturity structure for loss ­carryforwards, SEK M Förfallostruktur för underskottsavdrag
Due within 5 years Förfaller inom 5 år 32 28
Due in more than 5 years Förfaller över 5 år 163 139
No due date Ingen förfallodag 775 540
Total Summa 970 707

There are no material loss carryforwards for which deferred tax has not been recognized.