Note 20 Other provisions

SEK M Restructuring Guarantees Personnel Other Total
Mkr Omstrukturering Garantier Personal Övrigt Totalt
Value according to opening balance 2019 Värde enligt ingående balans 2019 25 30 10 127 192
Provisions Avsättningar 0 2 2 13 17
Used amount Ianspråktagna medel -19 -11 -4 -12 -46
Changes in connection with acquisitions Förändringar i samband med förvärv
Unutilized funds restored Outnyttjade medel som återförts -4 0 -3 -7
Reclassifications Omklassificeringar -1 -61 -62
Translation differences Omräkningsdifferenser 2 1 5 8
Value according to closing balance 2019 Värde enligt utgående balans 2019 6 18 9 69 102
Of which: Varav:
Current Kortfristiga 45
Non-current Långfristiga 57
Value according to opening balance 2018 Värde enligt ingående balans 2018 15 32 7 64 118
Provisions Avsättningar 47 10 4 23 84
Used amount Ianspråktagna medel -38 -10 -15 -63
Changes in connection with acquisitions Förändringar i samband med förvärv 601) 60
Unutilized funds restored Outnyttjade medel som återförts -3 -13 -16
Reclassifications Omklassificeringar 3 3
Translation differences Omräkningsdifferenser 1 1 -1 5 6
Value according to closing balance 2018 Värde enligt utgående balans 2018 25 30 10 127 192
Of which: Varav:
Current Kortfristiga 76
Non-current Långfristiga 116
1) The item refers to additional purchase consideration and is measured at fair value under level 3, see also Note 26

Expected timing of outflow:

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Within 1 year Inom 1 år 47 76
Within 3 years Inom 3 år 6 79
Within 5 years Inom 5 år 17 19
> 5 years Mer än 5 år 32 18
Total Summa 102 192