Parent Company balance sheet

SEK M Note 2019 2018
Mkr Not 2019 2018
ASSETS TILLGÅNGAR
Non-current assets Anläggningstillgångar
Intangible assets Immateriella tillgångar 10 10 340 349
Participations in Group companies Andelar i koncernföretag 11 11 6,294 6,292
Owner interest in other companies

Övriga finansiella anläggningstillgångar

94 16
Deferred tax assets Uppskjuten skattefordran 9 9 2 9
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 6,730 6,666
Current assets Omsättningstillgångar
Financial receivables, Group companies Finansiella fordringar koncernföretag 1,427 677
Other receivables from Group companies Övriga fordringar hos koncernföretag 59 82
Other receivables Övriga fordringar 6 7
Prepaid expenses and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29 23
Cash and cash equivalents Likvida medel
Total current assets Summa omsättningstillgångar 1,521 789
TOTAL ASSETS SUMMA TILLGÅNGAR 8,250 7,455
SHAREHOLDERS’ EQUITY AND LIABILITIES EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Restricted shareholders’ equity Bundet eget kapital
Share capital Aktiekapital 91 91
Non-restricted shareholders’ equity Fritt eget kapital
Retained earnings Balanserade vinstmedel 4,364 3,400
Net profit/loss for the year Årets resultat 181 1,114
Total shareholders’ equity Summa eget kapital 4,635 4,605
Provisions Avsättningar
Other provisions Övriga avsättningar 1 1
Total provisions Summa avsättningar 1 1
Current liabilities Kortfristiga skulder
Interest-bearing financial loans Räntebärande finansiella lån 12 12 3,573 2,761
Accounts payable Leverantörsskulder 15 9
Other liabilities to Group companies Övriga skulder till koncernföretag 10 55
Other liabilities Övriga skulder 1 1
Accrued expenses and deferred income Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 13 15 23
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 3,614 2,849
TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY AND LIABILITIES SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8,250 7,455