Flerårsöversikt: Koncernen

Koncernens resultaträkning i sammandrag

SEK M 2019 2018 2017 2016 2015
Mkr 2019 2018 2017 2016 2015
Net sales Nettoomsättning 8 925 8 217 7 688 7 808 8 115
Cost of goods sold Kostnad för sålda varor -5 039 -4 555 -4 260 -4 366 -4 521
Gross profit Bruttoresultat 3 886 3 662 3 428 3 442 3 594
Selling expenses Försäljningskostnader -1 797 -1 657 -1 571 -1 392 -1 575
Administrative expenses Administrationskostnader -1 223 -1 219 -1 136 -1 016 -1 039
Research and development costs Forsknings- och utvecklingskostnader -139 -141 -134 -133 -118
Acquisition expenses Förvärvskostnader -3 -7 -4
Restructuring and integration costs Omstrukturerings- och integrationskostnader -53 -113 -324 -155 -186
Adjustment of pension liability Justering pensionsskuld -40
Other operating income Övriga rörelseintäkter 8 11 29  58  15
Other operating expenses Övriga rörelsekostnader -10 -7 -11 -16 -147
Operating profit (EBIT) Rörelseresultat (EBIT) 671 493 281  781  540
Interest income and other similar items Ränteintäkter och övriga liknande intäkter 8 11 15  7  5
Interest expenses and other similar expenses Räntekostnader och övriga liknande kostnader -137 -109 -117 -117 -120
Profit after financial items Resultat efter finansiella poster 542 395 179  671  425
Taxes Skatt -139 -99 -61 -181 -118
Net profit for the year Årets resultat 403 296 118  490  307
Attributable to: Hänförligt till:
Parent Company shareholders Moderföretagets aktieägare 403 296 118  490  307

 

Koncernens balansräkning i sammandrag

SEK M 2019 2018 2017 2016 2015
Mkr 2019 2018 2017 2016 2015
Intangible assets Immateriella tillgångar 7 072 6 946 6 634 6 663 6 343
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 1 292 1 153 1 134 1 110 1 656
Right of use Nyttjanderätter 1 158
Non-current financial receivables, interest-bearing Långfristiga finansiella fordringar, räntebärande 46 97 8  9
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 455 351 326  316  302
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 10 023 8 547 8 102 8 089 8 310
Inventories Varulager 1 144 1 117 1 104 1 044 1 194
Accounts receivable Kundfordringar 2 001 1 802 1 898 2 277 1 584
Current financial receivables Kortfristiga finansiella fordringar 27 10 1 397 1 477
Other current receivables Övriga kortfristiga fordringar 565 625 434  460 644
Cash and cash equivalents Likvida medel 662 961 672 1 446  808
Total current assets Summa omsättningstillgångar 4 399 4 515 4 108 6 624 5 707
Assets held for sale Tillgångar som innehas för försäljning 74
TOTAL ASSETS SUMMA TILLGÅNGAR 14 422 13 136 12 210 14 713 14 017
Shareholders’ equity Eget kapital 5 914 5 427 5 074 10 658 10 227
Total shareholders’ equity Summa eget kapital 5 914 5 427 5 074 10 658 10 227
Provisions for pensions, interest-bearing Pensionsavsättningar, räntebärande 140 27 61  36  98
Non-current financial liabilities Långfristiga finansiella skulder 1 791 2 859 5 131 1 361  475
Non-current lease liabilities Långfristiga leasingskulder 885 41
Other provisions Övriga avsättningar 167 225 187  195  186
Total non-current liabilities Summa långfristiga skulder 2 983 3 152 5 379 1 592  759
Accounts payable Leverantörsskulder 543 458 541  739  369
Current liabilities Kortfristiga skulder  384
Current financial liabilities Kortfristiga finansiella skulder 3 575 2 761 90  340 1 168
Current lease liabilities Kortfristiga leasingskulder 313 10
Other non-interest-bearing liabilities Andra icke räntebärande skulder 1 095 1 284 1 126 1 384 1 110
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 5 525 4 513 1 757 2 463 3 031
Liabilities held for sale Skulder som innehas för försäljning 44
TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY AND LIABILITIES SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 422 13 136 12 210 14 713 14 017

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

SEK M 2019 2018 2017 2016 2015
Mkr 2019 2018 2017 2016 2015
Operating activities Den löpande verksamheten
Operating profit (EBIT) Rörelseresultat (EBIT) 671 493 281 781 540
Add-back of amortization, depreciation and write-down Återläggning av av- och nedskrivningar 1 004 687 715 755 681
Other non-cash items Övriga icke kassaflödespåverkande poster -54 -84 36 21 2
Expensed exceptional items1 Kostnadsförda jämförelsestörande poster1) 53 130 250 67 186
Paid exceptional items Utbetalda jämförelsestörande poster -73 -81 -63 -108 -166
Financial items Finansiella poster -120 -92 -102 -110 -115
Taxes paid Betald skatt -193 -171 -135 -168 -162
Cash flow before changes to working capital Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 1 287 882 982 1 238 966
Changes in working capital Förändring i rörelsekapital
Inventories Varulager 38 24 -103 -87 -78
Current receivables Kortfristiga fordringar -133 95 176 -345 115
Current liabilities Kortfristiga skulder 59 -10 -483 113 -192
Cash flow from operations Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 252 991 572 919 811
Investing activities Investeringsverksamheten
Divested/Acquired operations Avyttrade/Förvärvade verksamheter 6 -144 -212
Acquired financial assets Förvärvade finansiella anläggningstillgångar -78 -16
Net investments Investeringar, netto -729 -557 -652 -314 -516
Cash flow from investing activities Kassaflöde från investeringsverksamheten -801 -717 -652 -526 -516
Financing activities Finansieringsverksamheten
Change in interest-bearing liabilities Förändring av räntebärande skulder -672 171 5 131 -6 -17
Change in non-current receivables Förändring av långfristiga fordringar -5 -22 -29 -47 -25
Dividend Utdelning -150 -136
Realized derivatives attributable to financing activities Realiserade derivat hänförliga till finansieringsverksamhet 65
Transactions with shareholders Transaktioner med aktieägare -5 796 289 -808
Cash flow from financing activities Kassaflöde från finansieringsverksamheten -762 13 -694 236 -850
Cash flow for the year Årets kassaflöde -311 287 -774 629 -555
Cash and cash equivalents at the beginning of the period Likvida medel vid periodens början 961 672 1 446  808 1 369
Cash flow for the year Årets kassaflöde -311 287 -774 629 -555
Translation differences Omräkningsdifferenser 13 16 0 9 -6
Reclassification to assets held for sale Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning -14
Cash and cash equivalents at year-end Likvida medel vid årets slut 662 961 672 1 446 808
1) Exklusive nedskrivningar av anläggningstillgångar.

Nettoomsättning per geografiskt område

SEK M 2019 2018 2017 2016 2015
Mkr 2019 2018 2017 2016 2015
North America Nordamerika 3 468 3 015 2 818 2 905 2 957
Western Europe Västeuropa 4 240 4 125 3 771 3 759 3 873
Rest of the World Övriga världen 1 217  1 077 1 099 1 144 1 285
Group Koncernen 8 925 8 217 7 688 7 808 8 115

Nyckeltal för Koncernen

SEK M 2019 2018 2017 2016 2015
Mkr 2019 2018 2017 2016 2015
Sales measures Försäljningsmått
Net sales Nettoomsättning 8 925 8 217 7 688 7 808 8 115
Net sales growth, % Nettoomsättningstillväxt, % 8,6% 6,9% -1,5% -3,8% 7,2%
Organic growth in sales, % Organisk försäljningstillväxt, % 3,9% 3,0% -1,6% -2,6% -2,3%
Expense measures Kostnadsmått
Selling expenses as a % of net sales Försäljningskostnader i procent av nettoomsättning 20,1% 20,2% 20,4% 17,8% 19,4%
Administrative expenses as a % of net sales Administrationskostnader i procent av nettoomsättning 13,7% 14,8% 14,8% 13,0% 12,8%
Research and development costs as a % of net sales Forsknings- och utvecklingskostnader i procent av nettoomsättningen 1,6% 1,7% 1,7% 1,7% 1,5%
Earnings measures Resultatmått
Operating profit (EBIT) Rörelseresultat (EBIT) 671 493 281  781  540
EBITA EBITA 963 798 596 1 147 733
Adjusted EBITA EBITA justerad 1 016 930 846 1 221 923
EBITDA EBITDA 1 675 1 180 996 1 536 1 221
EBITDA growth, % EBITDA-tillväxt, % 42,0% 18,4% -35,1% 25,8% -23,1%
Adjusted EBITDA EBITDA justerad 1 728 1 312 1 246 1 610 1 411
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, kronor 1,48 1,09 0,43 1,80 1,13
Margin measures Marginalmått
Gross margin, % Bruttomarginal, % 43,5% 44,6% 44,6% 44,1% 44,3%
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 7,5% 6,0% 3,7% 10,0% 6,7%
EBITA margin, % EBITA-marginal, % 10,8% 9,7% 7,8% 14,7% 9,0%
Adjusted EBITA margin, % EBITA-marginal justerad, % 11,4% 11,3% 11,0% 15,6% 11,4%
EBITDA margin, % EBITDA-marginal, % 18,8% 14,4% 13,0% 19,7% 15,0%
Adjusted EBITDA margin, % EBITDA-marginal justerad, % 19,4% 16,0% 16,2% 20,6% 17,4%
Cash flow and return measures Kassaflödes- och avkastningsmått
Return on shareholders’ equity, % Avkastning på eget kapital, % 7,1% 5,6% 1,5% 4,7% 2,9%
Cash conversion, % Cash conversion, % 74,7% 84,0% 57,4% 59,8% 66,4%
Operating capital, SEK M Arbetande kapital, Mkr 11 082 9 946 10 317 11 055 11 168
Return on operating capital, % Avkastning på arbetande kapital, % 6,5% 6,5% 5,9% 8,5% 6,5%
Capital structure Kapitalstruktur
Interest-bearing (+) net debt/(-) net receivables Räntebärande (+) nettoskuld / (-) nettofordran 5 903 4 630 4 602 -1 175 -579
Interest-coverage ratio, multiple Räntetäckningsgrad, ggr 5,5x 6,2x 5,3× 8,2× 6,2×
Net debt/equity ratio, multiple Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,0x 0,9x 0,9× -0,1× -0,1×
Net debt / adjusted EBITDA, multiple Nettoskuld / justerad EBITDA , ggr 3,0x 3,5x 3,7× -0,7× -0,4×
Equity/assets ratio, % Soliditet, % 41,0% 41,3% 41,6% 72,4% 73,0%
Equity per share, SEK Eget kapital per aktie, kronor 21,7 19,9 18,6 39,1 37,5
Other Övrigt
Number of shares Antal aktier, st 272 369 573 272 369 573 272 369 573 272 369 573 272 369 573
Number of employees Antal anställda, medel 6 151 6 123 5 853  5 763  5 339

Nyckeltal för koncernen, exklusive IFRS 16

SEK M 2019 2018 2017 2016 2015
Mkr 2019 2018 2017 2016 2015
Earnings measures, excluding IFRS 16 Resultatmått, exklusive IFRS 16
EBITDA EBITDA 1 328 1 180  996 1 536 1 221
EBITDA growth, % EBITDA-tilväxt, % 12,6% 18,4% -35,1% 25,8% -23,1%
Adjusted EBITDA EBITDA justerad 1 381 1 312 1 246 1 610 1 411
Margin measures, excluding IFRS 16 Marginalmått, exklusive IFRS 16
EBITDA margin, % EBITDA-marginal, % 14,9% 14,4% 13,0% 19,7% 15,0%
Adjusted EBITDA margin, % EBITDA-marginal justerad,  % 15,5% 16,0% 16,2% 20,6% 17,4%
Cash flow and return measures, excluding IFRS 16 Kassaflödes- och avkastningsmått, exklusive IFRS 16
Cash conversion, % Cash conversion, % 70,7% 84,0% 57,4% 59,8% 66,4%
Operating capital, SEK M Arbetande kapital, Mkr 10 503 9 946 10 317 11 055 11 168
Return on operating capital, % Avkastning på arbetande kapital, % 6,9% 6,5% 5,9% 8,5% 6,5%
Capital structure, excluding IFRS 16 Kapitalstruktur, exklusive IFRS 16
Interest-bearing (+) net debt/(-) net receivables Räntebärande (+) nettoskuld / (-) nettofordran 4 746 4 630 4 602 -1 175 -579
Interest-coverage ratio, multiple Räntetäckningsgrad, ggr 7,4x 6,2x 5,3x 8,2x 6,2x
Net debt/equity ratio, multiple Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,8x 0,9x 0,9x -0,1x -0,1x
Net debt / adjusted EBITDA, multiple Nettoskuld / justerad EBITDA , ggr 3,4x 3,5x 3,7x -0,7x -0,4x
Equity/assets ratio, % Soliditet, % 44,6% 41,3% 41,6% 72,4% 73,0%