Förslag till vinstdisposition

Arjo AB (publ), org. nr 559092-8064

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget:

SEK
Kronor
Retained earnings Balanserade vinstmedel 4 514 263 703
Net profit for the year Årets resultat 179 644 011
Total Summa 4 693 907 714
The Board and Chief Executive Officer propose that a dividend of SEK 0.65 per share shall be distributed to shareholders Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning till aktieägarna lämnas med 0,65 kr per aktie 177 040 222
To be carried forward I ny räkning överföres 4 516 867 492
Total Summa 4 693 907 714

 

Styrelsen anser att föreslagen utdelning är försvarlig i relation till de krav som koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital samt koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen upprättats i överensstämmelse med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 3 april 2020

Johan Malmquist
Styrelsens ordförande

Carl Bennet
Styrelsens vice ordförande

Sten Börjesson

Eva Elmstedt

Dan Frohm

Ulf Grunander

Ingrid Hultgren

Carola Lemne

Joacim Lindoff
VD och koncernchef

Vår revisionsberättelse har avgivits den 3 april 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Willfors
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Cecilia Andrén Dorselius
Auktoriserad revisor