Förvaltningsberättelse

Verksamhet och struktur

Arjo är global leverantör av medicintekniska produkter och lösningar som hjälper kunderna att förbättra sina kliniska och finansiella resultat. Arjo skapar värde genom lösningar, tjänster och produkter som förbättrar säkerhet och effektivitet – och som förebygger skador och komplikationer som går att undvika. Vi sätter alltid individens behov i fokus, och bidrar därmed till en högre kvalitet i vården.

Arjos huvudsakliga kunder är privata och offentliga institutioner inom akutvård och långtidsvård.

Organisation

Cirka 94% av försäljningen sker via Arjos egna säljbolag och resterande 6% säljs via distributörer på marknader där Arjo saknar egen representation. Tillverkningen sker vid 5 produktionsanläggningar i Dominikanska Republiken, Kanada, Kina, Polen, och Storbritannien.

Ekonomisk översikt

Intäkter

Koncernens nettoomsättning ökade med 8,6% till 8 925 Mkr (8 217). Justerat för företagsförvärv, avyttringar och valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 3,9%.

Västeuropa representerade koncernens största marknad med 47,5% (50,2) av omsättningen, följt av Nord­amerika med 38,9% (36,7) och Övriga världen med 13,6% (13,1).

Jämförelsestörande poster

Koncernen har under året haft jämförelsestörande poster om 53 Mkr (156). Årets kostnader utgörs av omstruktureringskostnader relaterat till effektiviseringsåtgärder inom uthyrningsverksamheten i USA samt för ett effektiviseringsprogram i Storbritannien.

2018 bestod jämförelsestörande poster av omstruktureringskostnader (113), förvärvskostnader (3) och justering av pensionsskuld (40).

EBITDA-resultat

EBITDA-resultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 1 728 Mkr (1 312). Införande av IFRS 16 Leasing hade en positivt effekt med 347 Mkr. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster var 19,4% (16,0) och exklusive IFRS 16 uppgår den till 15,5%.

Rörelseresultat

Koncernens rörelseresultat ökade till 671 Mkr (493), vilket motsvarar 7,5% (6,0) av nettoomsättningen.

Finansnetto

Finansnettot uppgick till –129 Mkr (–98). Införandet av IFRS 16 Leasing har haft en negativ påverkan om 39 Mkr på finansnettot.

Resultat efter finansiella poster

Koncernens resultat efter finansiella poster ökade till 542 Mkr (395), vilket motsvarar 6,1% (4,8) av nettoomsättningen.

Skatter

Koncernens skattekostnad uppgick till 139 Mkr (99), vilket motsvarar 25,6% (25,1) av resultat efter finansiella poster(se not 10).

Kapitalbindning

Varulagret uppgick till 1 144 Mkr (1 117) och kundfordringarna uppgick till 2 001 Mkr (1 802). Det genomsnittliga arbetande kapitalet i koncernen var 11 082 Mkr (9 946). Avkastningen på arbetande kapital var 6,5% (6,5). Goodwill uppgick vid utgången av verksamhetsåret till 5 413 Mkr (5 259).

Investeringar

Investeringarna uppgick till totalt 750 Mkr (642) fördelat på immateriella anläggningstillgångar 231 Mkr (197) och materiella anläggningstillgångar 519 Mkr (445). Investeringarna är i huvudsak hänförliga till utrustning för uthyrning samt IT-investeringar.

Finansiell ställning och soliditet

Det egna kapitalet uppgick vid utgången av året till 5 914 Mkr (5 427), vilket ger en soliditet på 41,0 procent (41,3). Koncernens nettoskuldsättning uppgick till 5 903 Mkr (4 630), motsvarande en nettoskuldsättningsgrad om 1,0 (0,9). Nettoskulden har ökat främst till följd av införande av IFRS 16 Leasing och exklusive IFRS 16 uppgår nettoskulden till 4 746 Mkr. Nettoskulden/EBITDA justerat1 uppgick till 3,0 (3,5). Exklusive IFRS 16 uppgick den till 3,4 vilket är ett mer rättvisande mått då den inte påverkats av den fördelaktiga övergångseffekten till IFRS 16.

1) Före jämförelsestörande poster

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 252 Mkr (991). Införande av IFRS 16 hade en positiv effekt om 313 Mkr. Cash conversion uppgick till 74,7% (84,0).

Eget kapital

För upplysningar om handel med aktier i Arjo, antalet aktier och aktie­slag samt vilka rättigheter dessa ger i bolaget hänvisas till avsnittet Arjoaktien här.

Koncernövergripande händelser under året

Produktlanseringar

Under året har Arjo gjort två större produktlanseringar. Inom området trycksårsprevention lanserades Auralis, ett madrassystem som utvecklats för patienter med begränsad rörlighet och ömtålig hud, som antingen riskerar att få eller redan har trycksår. Vidare har Arjo lanserat en ny produkt inom sårbehandling, WoundExpress, och är en patenterad och banbrytande behandling av venösa bensår. WoundExpress har initialt lanserats i Storbritannien.

MDR revision

Arjo har genomgått en revision för att utvärdera om företaget lever upp till EU:s nya förordning EU MDR (Medical Device Regulation) för medicinteknisk utrustning med goda resultat. MDR träder i kraft i maj 2020 och Arjo väntar nu på certifieringen. MDR innebär att medicintekniska produkter måste ha mer omfattande klinisk information och striktare kontroll efter att de släpps på marknaden.

Atlas Lift Tech

Arjo har gjort en betydande investering i Silicon Valley-baserade Atlas Lift Tech. Företaget erbjuder lyftcoacher och ett innovativt mjukvarusystem som hjälper vården att driva program som ger bättre och säkrare patientförflyttningar och lyft. Samarbetet skapar en stark plattform som erbjuder en unik heltäckande lösning för USA-marknaden. Målet är att minska vårdpersonalens skador, förbättra vårdkvaliteten samt att öka kundernas effektivitet.

Förvärvade och avyttrade verksamheter

Avyttring av verksamhet för lågspecificerade sjukvårdssängar

Arjo slöt under 2018 ett avtal om att avyttra Acare, koncernens verksamhet för lågspecificerade sjukvårdssängar, till kinabaserade CBL. Försäljningen slutfördes per den siste februari 2019 och resulterade inte i någon väsentlig effekt på resultat eller kassaflödet.

Avyttringen är en viktig del i koncernens åtgärdsplan för att förbättra lönsamheten inom produktkategorin sjukvårdssängar. Koncernens styrka ligger utanför lågprissegmentet och det är också där fortsatta satsningar ska bidra till att bibehålla och ytterligare stärka Arjos ledande positioner i marknaden.

Arjo förvärvade det kinesiska bolaget Acare Medical Science Ltd. år 2012. Arjo har nu tagit beslutet att fokusera på premiumsegmentet för sjukvårdssängar där bolaget redan har starka marknadspositioner och där lönsamheten är väsentligt bättre.

Avyttringen omfattar en produktions- och försäljningsenhet i Zhuhai, Kina, med cirka 180 anställda och en omsättning om cirka 85 Mkr 2018.

I balansräkningen per 31 december 2018 har Acare redovisats som tillgångar och skulder som innehas för försäljning.

Forskning och utveckling

Grunden för all forskning och utveckling inom Arjo är en djup förståelse för kunden och kundens behov. Genom en kundfokuserad forsknings- och utvecklingsprocess läggs resurser på att utveckla lösningar som bidrar till att effektivisera vården och lösa de utmaningar som Arjos kunder ställs inför. Arjo har med cirka 60 års marknadsnärvaro skapat konkurrenskraftiga processer inom detta område. Innovation av nya produkter och förnyelse av existerande produktlinjer är en källa för tillväxt för Arjo och för marknaden som helhet. Arjo har kontinuerligt prioriterat produktdesign och användarvänlighet i utvecklingen av nya och existerande produkter. Under 2019 uppgick Arjos utgifter för forskning och utveckling till 212 Mkr (201), motsvarande 2,4% (2,4) av netto­omsättningen. Av dessa har 139 Mkr (141) kostnadsförts under året.

Personal

Arjo har medarbetare från hela världen och koncernens utveckling är beroende av våra medarbetare. Koncernens företagskultur har sin grund i Arjos Guiding Principles, vilka genomsyrar hela vår verksamhet och syftar till att främja en kundcentererad kultur som lägger grunden för ett hållbart och vinstdrivande bolag. Arjo strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare, ett företag där alla anställda har lika möjligheter oberoende av ålder, etnicitet, religion eller kön. Arjo har etablerat en strategi med tydliga mål för mångfald samt konkreta åtgärder för inkludering. För ytterligare information hänvisas till Arjos Hållbarhetsredovisning. Antalet anställda uppgick den 31 December 2019 till 6 141 (6 165) varav 186 (162) är anställda i Sverige. Arjo har medarbetare i totalt 29 länder.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman den 7 maj 2019 beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. För redogörelse av dessa riktlinjer och kostnadsförda belopp se not 5.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare – Arjo AB

Styrelsen för Arjo AB (publ) föreslår att årsstämman 2020 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande:

1. Riktlinjernas omfattning m.m.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Arjo AB:s koncernledning, nedan gemensamt kallade ”ledande befattningshavare”. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagstämman.

2. Främjande av Arjos affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet m.m.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Arjo verkar, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Individuella ersättningsnivåer baseras på erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation samt marknadsmässighet inom det land där befattningshavaren har sin anställning.

3. Principer för olika typer av ersättning

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och bestå av grundlön (fast kontant ersättning), rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast ersättning

Den fasta ersättningen för respektive befattning bestäms utifrån ett globalt befattningsvärderingssystem och extern marknadslönedata. Den fasta ersättningen, grundlönen, ska baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens och prestation.

Rörlig ersättning

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga värdeskapande.

Företagets hållbarhetsarbete är integrerat i företagets löpande verksamhet. Följs inte företagets huvudlinjer för hållbarhetsarbete eller etiska riktlinjer har företaget möjlighet att inte betala ut någon rörlig ersättning eller återkräva utbetald ersättning. Den årliga rörliga ersättningen är konstruerad på ett sådant sätt att den stödjer Arjos strategi att långsiktigt utveckla produkter och lösningar som bidrar till att förbättra vårdresultaten, skapa en effektivare vårdprocess, möjliggöra en bättre arbetsmiljö för vårdpersonal samt öka livskvalitén för patienterna. Ett resultat, om ovan aktiviteter utförs på ett effektivt och hållbart sätt, är förbättrade finansiella resultat och ökad kapitaleffektivitet, vilket utgör grunden för den rörliga ersättningen.

Årlig rörlig ersättning (STIP)

För ledande befattningshavare ska den årliga rörliga ersättningen (årlig bonus) vara maximerad till 50 % samt i undantagsfall, där befattningens art, konkurrenssituation, samt anställningsland så kräver, till 80 % av den fasta årliga grundlönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på de mål som uppställs av styrelsen. Målen är relaterade till resultat, volymtillväxt, arbetande kapital och kassaflöde. Samtliga medlemmar i koncernledningen har samma mål för årlig rörlig ersättning i syfte att främja aktieägarnas intressen, företagets värdegrund och gemensamt sträva efter att uppnå bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och en hållbar utveckling av företaget.

Någon rörlig ersättning ska ej utgå om resultat före skatt är negativt. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Rörlig långsiktig kontant bonus (LTIP)

Utöver grundlön och ovan årlig rörlig ersättning kan ledande befattningshavare erhålla en rörlig långsiktig bonus (LTI-bonus) som belönar tydligt målrelaterade mätbara prestationer samt är villkorad av fortsatt anställning vid utgången av intjäningsperioden för LTI-bonusen (med vissa sedvanliga undantag). Kriterierna för utbetalning av LTI-bonus ska vara utformade så att de främjar Arjos affärsstrategi och långsiktiga intressen inkl. dess hållbarhet, genom att ha en tydlig koppling till affärsstrategin. Kriterierna för LTI-bonus är relaterade till resultat per aktie, justerat för eventuella förvärv, avyttringar, omstruktureringskostnader och/eller andra väsentliga kostnader av engångskaraktär. Genom att koppla målen till aktieägarnas yttersta mål skapas en intressegemenskap som ytterligare syftar till att främja Arjos affärsstrategi och långsiktiga intressen. Intjäningsperioden för LTI-bonus ska vara minst tre verksamhetsår och LTI-bonus ska vara maximerad till 100% av ett års grundlön för varje treårsperiod, dvs en tredjedels årslön per år. Ledande befattningshavare i koncernledningen ska återinvestera minst 50 % av utbetalningen (netto, efter skatt) i varje LTI program i Arjo aktier, till dess att ett belopp motsvarande en årslön (brutto) har återinvesterats i aktier i bolaget av de medel som ledande befattningshavare fått utbetalts till sig under LTI program som utställs av bolaget. De ledande befattningshavarna ska behålla dessa aktier i minst tre år från investeringspunkten.

Fastställande av utfall för rörlig ersättning m.m.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning har avslutats ska styrelsen på förslag av ersättningsutskottet fastställa i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. I sin bedömning av uppfyllda kriterier har styrelsen på förslag av ersättningsutskottet möjlighet att medge undantag från uppställda mål på de grunder som anges i punkt 5 nedan. Såvitt avser uppfyllandet av finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen med de eventuella justeringar som styrelsen på förhand fastställt vid implementeringen av programmet. Rörlig kontant ersättning kan utbetalas efter avslutad mätperiod (årlig rörlig ersättning) eller vara föremål för uppskjuten betalning (LTI-bonus).

Arjo arbetar aktivt med att säkerställa att bolaget sköts på ett så hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt som möjligt samt att tillämplig lagstiftning och övrigt regelverk följs. Arjo tillämpar också interna regler som innefattar en uppförandekod och olika koncernomfattande styrdokument (policies, instruktioner och riktlinjer) på en rad områden. Någon rörlig ersättning ska inte utgå, eller rörlig ersättning ska kunna krävas åter, om ledande befattningshavare agerat i strid med dessa regler, principer eller bolagets uppförandekod. Någon rörlig ersättning ska ej utgå om resultat före skatt är negativt. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Annan rörlig ersättning

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang endast görs i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50% av grundlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av Styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. Utöver ovanstående rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram enligt ovan.

Pension

För verkställande direktören ska pensionsförmåner vara premiebestämda. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30% av den fasta grundlönen. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Övriga ledande befattningshavare ska omfattas av ITP 1 eller ITP 2 och pensionsförmåner vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska endast vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Om så skulle vara fallet ska hänsyn tas till detta i utformningen av det totala ersättningspaketet. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30% för delar överskjutande tak i tillämplig ITP plan.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

Övriga förmåner

Övriga förmåner, t.ex. tjänstebil, extra sjukvårdsförsäkring eller företagshälsovård, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Det samlade värdet av dessa förmåner ska vara marknadsmässigt och skäligt i förhållande till den fasta grundlönen.

Villkor vid uppsägning

Ledande befattningshavare ska vara anställda tillsvidare. Vid uppsägning av Verkställande Direktören från bolagets sida ska det gälla en uppsägningstid om 12 månader. Vid uppsägning av andra ledande befattningshavare från bolagets sida ska det gälla en uppsägningstid om högst tolv månader. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Ledande befattningshavare ska kunna ersättas för konkurrensbegränsande åtaganden efter anställningens upphörande dock endast i den mån avgångsvederlag inte utgår för motsvarande tidsperiod. Sådan ersättning ska syfta till att ersätta befattningshavaren för skillnaden mellan den månatliga grundlönen vid tidpunkten för uppsägningen och den (lägre) månatliga inkomst som erhålls, eller skulle kunna erhållas, genom nytt anställningsavtal, uppdrag eller egen verksamhet. Ersättningen får betalas under den tid som det konkurrensbegränsande åtagandet är tillämpligt som längst under en period om 12 månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas total ersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

4. Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har sedan tidigare ett inrättat ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa revideras årligen av styrelsen och läggs fram för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

5. Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

6. Övrigt

Riktlinjerna innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med verksamhetsåret 2019.

Uppgift om ersättning m.m. till ledande befattningshavare under verksamhetsåret 2019 framgår i not 5 i årsredovisningen för 2019.

––––––––––––

Malmö i januari 2020

Styrelsen för Arjo AB (publ)

Hållbarhetsarbete

Arjo strävar efter att bygga ett hållbart, ekonomiskt lönsamt företag och samtidigt ta ansvar för sociala, etiska och miljömässiga frågor. Detta bedöms som avgörande för att nå långsiktig framgång.

Arjos hållbarhetsarbete bedrivs inom fyra fokusområden: miljöpåverkan, kvalitet och regelverk, medarbetarna och samhället samt etiska affärsmetoder. Arjos hållbarhetsarbete rapporteras enligt ESG (Environmental, Social, Governance) och stödjer även FN:s hållbarhetsmål genom globala och lokala initiativ.

Arjo har en styrningsstruktur som underlättar ett tydligt ägandeskap för varje fokusområde, och ett globalt rapporteringssystem för att ta tillvara hållbarhetsinsikter från kunder och samarbetspartners. Arjos ledning driver hållbarhetsagendan och styrelsen tar del av en årlig rapport för att stödja utvecklingen av viktiga initiativ och för att möta hållbarhetsmålen.

Läs mer om koncernens hållbarhetsarbete här.

Miljöpåverkan

Arjo arbetar systematiskt för att påverka effektiviteten i verksamheten för att bidra till ett minskat miljöavtryck och samtidigt ge kostnadsbesparingar genom hela försörjningskedjan. De initiativ som genomförs för att minska Arjos miljöpåverkan är dels en konsekvens av de nationella och internationella regelverk Arjo lyder under, dels för att uppfylla koncernens egna interna mål och följa koncernens policyer.

För att säkerställa att produktionen bedrivs enligt gällande lagstiftning och internationella regler har koncernen infört miljöledningssystem vid produktionsanläggningarna som certifierats enligt den internationella standarden ISO 14001. De införda ledningssystemen ger goda förutsättningar för ett strukturerat och proaktivt miljöarbete. Inom ledningssystemen sker också regelbunden uppdatering av anläggningarnas miljöpåverkan.

För att minska Arjos klimatpåverkan har koncernen främst fokuserat på olika typer av energieffektiviseringar, samt på att ytterligare förbättra avfallshanteringen. Ett flertal åtgärder har genomförts för att minska energianvändningen för uppvärmning och belysning.

Ytterligare information om Arjos miljöarbete finns här.

Riskhantering

Kunder och vårdens ersättningssystem

En betydande del av Arjos intäkter härrör från försäljning av produkter till enheter inom den offentliga sektorn. En särskild politisk diskussion som förs i många länder handlar om tillåtandet för privata vårdaktörer att utföra offentligt finansierade sjukvårdstjänster. Det finns en risk att myndigheter i länder där Arjo bedriver verksamhet beslutar att offentlig finansiering av privat utförd sjukvård ska begränsas eller helt upphöra, vilket kan påverka etableringen av nya sjukhus och andra vårdinrättningar och deras inköp av sjukvårdsprodukter, såsom Arjos produkter inom akut- och långtidsvård.

Försäljningen av koncernens produkter är även beroende av olika ersättningssystem på Arjos olika marknader. På flera av Arjos marknader, såsom i USA, är det i många fall exempelvis patientens försäkrings­bolag som inom ramen för befintliga politiska ersättningssystem finansierar eller subventionerar inköp av produkter till patienten för bland annat akut- och långtidsvård. En del av framgången för försäljningen av Arjos produkter på dessa marknader är beroende av huruvida Arjos produkter kvalificerar sig för att ersättas genom dessa olika ersättningssystem.

Genom att Arjo bedriver verksamhet i många olika länder och marknader begränsas ovan nämnda risker för koncernen som helhet.

Forskning och utveckling

Arjos framtida tillväxt är även beroende av en fortsatt expansion genom nya produktområden och nya produkttyper inom befintliga produktområden, vilket är beroende av koncernens förmåga att påverka, förutse, identifiera och svara på förändrade kundpreferenser och behov. Arjo investerar i forskning och utveckling för att ta fram och lansera nya produkter men det finns inga garantier för att nya produkter kommer att uppnå samma grad av framgång som tidigare. Det är inte heller säkert att Arjo lyckas förutse eller identifiera trender i kundpreferenser och behov, eller att Arjo identifierar dem senare än vad konkurrenter gör. För att maximera avkastningen av forsknings- och utvecklingsansträngningarna har koncernen en mycket strukturerad urvals- och planeringsprocess för att säkerställa att koncernen prioriterar rätt i valet mellan potentiella projekt. Denna process omfattar noggranna analyser av marknad, teknikutveckling, val av produktionsmetod och val av underleverantörer. Utvecklingsarbetet bedrivs på ett strukturerat sätt och varje enskilt projekt genomgår ett antal fasta kontrollpunkter. Arjo fokuserar på produktlanseringar som leder till en effektivare vård där fler sjukdomar kan behandlas vilket förväntas driva efterfrågan från slutkunder och således tillväxten på marknaden. Produktutveckling som leder till breddning av produktsortimentet är ett medel för att öka den organiska tillväxten i den marknad Arjo är verksam inom.

Produktansvar och skadeståndskrav

Som leverantör av medicintekniska produkter blir Arjo, likt andra aktörer inom sjuk- och hälsovård, emellanåt föremål för anspråk avseende produktansvar och andra juridiska frågor. Sådana anspråk kan röra stora belopp och betydande juridiska kostnader. För de egendoms- och ansvarsrisker (t.ex. produktansvar) som koncernen är utsatt för finns omfattande försäkringsprogram.

Skydd av immateriella rättigheter

Arjo investerar betydande belopp i forskning och utveckling och utvecklar kontinuerligt nya produkter och tekniska lösningar. För att säkra intäkterna från dessa investeringar är det av avgörande betydelse att nya produkter och ny teknik är skyddade från olovligt användande av konkurrenter. Om det är möjligt och lämpligt skyddar Arjo sina immateriella rättigheter genom patent, upphovsrätt och varumärkes­registrering. Vidare är koncernen beroende av know-how och affärshemligheter som inte kan skyddas immaterialrättsligt.

Förändringar avseende allmänna ekonomiska och politiska förutsättningar

Arjo bedriver verksamhet i flera delar av världen och påverkas, i likhet med andra företag, av allmänna globala ekonomiska, finansiella och politiska förutsättningar. Efterfrågan på Arjos medicintekniska produkter och lösningar beror bland annat på allmänna makroekonomiska trender.

Osäkerhet när det gäller framtida ekonomiska utsikter, inklusive politisk oro, kan ha en negativ inverkan på kunders inköp av Arjos produkter, vilket skulle få en negativ inverkan på Arjos verksamhet, finansiella ställning och resultat. Vidare skulle förändringar i det politiska läget i en region eller i ett land, eller politiska beslut som påverkar en bransch eller ett land, också kunna få en väsentlig inverkan på försäljningen av Arjos produkter. Genom att Arjo bedriver verksamhet på ett stort antal geografiska marknader begränsas denna risk för koncernen som helhet.

Myndigheter och kontrollorgan

Sjukvårdsmarknaden är starkt reglerad i samtliga länder där Arjo har verksamhet. Arjos produktsortiment omfattas av lagstiftning, så som EU-direktiv och implementeringsakter om medicintekniska produkter, samt amerikanska FDA:s (Food and Drug Administration) regelverk och relaterade krav på kvalitetssystem, vilket även omfattar betydande utvärdering, kvalitetskontroll och dokumentation av produkter.

Arjo lägger ner betydande ansträngningar och resurser på att implementera och tillämpa riktlinjer för att säkerställa regelefterlevnad. Årligen görs revisioner av utsedda ackrediterade organ för att säkerställa efterlevnad för både fortsatt CE-märkning av Arjos produkter samt internationella lagstadgade krav som inkluderar FDA, MDSAP och MDR.

Under 2019 fortsatte Arjo arbetet med att uppfylla kraven för det europeiska regelverket EU MDR, som träder i kraft i maj 2020. Sedan 2017 har Arjo haft en organisationsövergripande plan för att uppnå efterlevnad av MDR, och inväntar efter en framgångsrik revision i slutet av 2019 på sin certifiering.

Samtliga av koncernens produktionsanläggningar är dessutom certifierade enligt den medicintekniska kvalitetsstandarden ISO 13485 och/eller den allmänna kvalitetsstandarden ISO 9001 från BSI Nederländerna.

Finansiell riskhantering

Arjo är i sin verksamhet utsatt för en rad finansiella risker. Arjos riskhantering regleras av en finanspolicy som fastställts av styrelsen. Det övergripande ansvaret för att hantera koncernens finansiella risker samt utveckla metoder och principer för att hantera dessa risker ligger inom koncernledningen och finansfunktionen. Koncernens finan­siella risker består av valutarisker, ränte­risker samt kredit- och motpartsrisker, där valutarisken är den mest väsentliga.

Valutarisker

Valutakursrisken består i att valutakursförändringar har en påverkan på koncernens resultat och eget kapital. Valutaexponering uppstår i samband med betalningsflöden i utländsk valuta (transaktionsexponering) och vid omräkning av utländska dotterföretags balans- och resultaträkningar i svenska kronor (omräkningsexponering). Valutakursförändringars påverkan på resultatet beräknat utifrån volymer och resultat i utländsk valuta återfinns i not 26.

Transaktionsexponering

Betalningsflöden till följd av försäljningsintäkter och kostnader för sålda varor i utländska valutor ger upphov till valutaexponering som påverkar koncernens resultat vid valutakursförändringar. Koncernens betalningsflöden i utländska valutor genereras främst genom koncernens exportförsäljning. De viktigaste valutorna är USD, EUR, GBP, CAD, PLN, CNY och AUD. Under 2019 har säkring av de viktigaste valutaexponeringarna gjorts baserat på prognositiserade valutaflöden. Säkring har gjorts med hjälp av valutaterminer. Arjo har under det sista kvartalet ändrat sin policy och valutasäkrar fr.o.m. slutet av 2019 bara inträffade transaktioner och inte längre några prognostiserade valutaflöden. För mer information se not 26 Finansiell riskhantering.

Omräkningsexponering – resultaträkning

Vid omräkning av de utländska koncernföretagens resultat till svenska kronor uppstår en valutaexponering som vid valutakursförändringar påverkar koncernens resultat.

Omräkningsexponering – balansräkning

Vid omräkning av de utländska koncernföretagens nettotillgångar till svenska kronor uppstår en valuta­exponering som påverkar koncernens övriga totalresultat.

Känslighetsanalys

Arjos resultat påverkas av ett antal externa faktorer. I tabellen nedan redovisas hur förändringar av några av de faktorer som är viktiga för Arjo skulle ha påverkat koncernens resultat efter finansiella poster år 2019.

Change SEK M
  Förändring Mkr
Price change Prisförändring ± 1% ± 1% ± 89
Cost of goods sold Kostnad sålda varor ± 1% ± 1% ± 50
Salary costs Lönekostnader ± 1% ± 1% ±34
Interest rates Ränta +/- 1 percentage point ± 1 %-enhet ± 63

Effekten på Arjos resultat efter finansiella poster vid en ränteförändring om ±1 procentenhet har beräknats baserat på koncernens räntebärande skulder exklusive pensionsskulder vid utgången av 2019. Påverkan på det egna kapitalet vid en ränteförändring om ±1 procentenhet är cirka 50 Mkr. Hänsyn har tagits till de olika riskhanteringsåtgärder som Arjo tillämpar utifrån fastställd policy.

Skatter

Arjo är ett globalt företag med verksamhet i många länder. Koncernen bidrar med sin verksamhet till samhället genom olika skatter och avgifter. Den globala miljön innebär risker för dubbelbeskattning och skattetvister då koncernens transaktioner och affärshändelser ger en exponering inom områderna bolagsskatt, tullavgifter, sociala avgifter, inkomstskatter och mervärdeskatt.  Arjo följer nationell och internationell skattelagstiftning och betalar skatter och avgifter i enlighet med lokal lagstiftning och regelverk i de länder Arjo är verksamt. Arjo följer OECD:s riktlinjer för ”Transfer Pricing” vilket betyder att vinsterna allokeras och beskattas där värdet skapas.

OECD:s riktlinjer gällande internprissättning kan tolkas på olika sätt, vilket kan medföra att skattemyndigheter i olika länder kan komma att ifrågasätta resultatet av Arjos transfer pricing-modell, trots att den följer OECD:s riktlinjer. Det kan innebära risk för skattetvister i koncernen när Arjo och de lokala skattemyndigheterna har olika tolkningar.

Coronaviruset (Covid-19) – efter rapportperiodens utgång

Arjo följer utvecklingen noga och tar successivt de nödvändiga affärsbesluten för att säkra produktion och leveranser till sjukvården i detta allvarliga läge.

En ökad efterfrågan av sjukhussängar och terapeutiska madrasser har noterats sedan spridningen av coronaviruset. Även inom uthyrningsverksamheten har efterfrågan ökat. För produktkategorier som inte direkt adresserar det omedelbara behovet kring Covid-19, kan en något minskad efterfrågan förväntas.

Arjo har hittills inte haft några produktionsstörningar som följd av coronautbrottet. Organisationen har hanterat situationen väl och har en nära dialog med underleverantörerna för att säkra tillgång till viktiga komponenter. Produktionskapaciteten för sjukhussängar har utökats för att hantera den ökade efterfrågan.

I dagsläget är det för tidigt att estimera de eventuella finansiella konsekvenser detta kan få för koncernen.

Utsikter 2020

Den organiska omsättningstillväxten för 2020 föväntas landa i den övre delen av intervallet 2-4%.

Rörelsekostnaderna bedöms fortsatt minska något som andel av försäljningen under 2020.