Affärsetik i hela värdekedjan

Arjo har ett etiskt ansvar gentemot personal, kunder och affärspartners, och vi eftersträvar hög affärsetik i alla led. Kontroller av regelefterlevnad är en del av vårt dagliga arbete.

God affärsetik och väl definierade principer för regelefterlevnad är kärnan i Arjos långsiktiga affärsrelationer. Vår strategi är att stödja företag som delar våra värderingar. Vi strävar också efter att påverka andra aktörer att bidra till utvecklingen av en rättvis global marknad fri från korruption.

Arjos uppförandekod

Trovärdighet och efterlevnad av vår uppförandekod är avgörande för vår fortsatta framgång. Trovärdighet skapar förtroende hos både interna och externa intressenter. Sedan 2017 har vi en strategi med tydligt ägandeskap för olika initiativ gällande regelefterlevnad inom den dagliga verksamheten.

Arjos uppförandekod är baserad på internationella principer:

  • FN:s Global Compact-principer
  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
  • FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter
  • International Labour Organizations (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

Uppförandekoden gäller såväl på koncernnivå som för enskilda medarbetare och omfattar lagar, regelverk, mänskliga rättigheter, miljö, hälsa och säkerhet samt affärsetik.

FN:s Global Compact

FN:s Global Compact är världens största företagsinitiativ inom hållbarhet. Arjo följer de tio principerna som gäller mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Drygt 12 000 organisationer och 8 000 företag har skrivit under dessa riktlinjer.

Antikorruption

Arjos antikorruptionspolicy har en noll­­tolerans för alla typer av bedrägerier och mutor. Den omfattar handlingar som strider mot Arjos generella regelverk, men även lokala lagar, industri­standarder samt etiska koder i länder där vi har verksamhet.

Visselblåsarfunktion

Arjos anställda uppmanas att rapportera situationer som bevisligen är eller misstänks vara påverkade av korruption eller på andra sätt inte är etiskt försvarbara. Målet är att agera i ett tidigt skede. Rapportering kan ske anonymt.

Höga krav på samarbetspartners

Arjo gör affärer över hela världen och har ett brett nätverk av leverantörer och andra samarbetspartners. Vi ställer samma höga krav på dem som på vår egen verksamhet när det gäller affärsetik och regelefterlevnad.

Leverantörer

Arjos mål är att skapa långsiktiga relationer med leverantörer som har god affärsetik. Vi arbetar fortlöpande med utbildning inom korruptionsbekämpning, regelefterlevnad och andra processer som säkerställer etiska affärsmetoder.

Vi gör kontinuerliga riskbedömningar och har en tät dialog med 25 av våra största globala leverantörer om affärsetik och regelefterlevnad. De representerar en betydande del av vårt inköpsvärde och har valts ut baserat på principerna i Arjos uppförandekod för leverantörer, men också för att de finns nära våra produktionsenheter. Det minimerar onödiga transporter och kostnader, samt ger miljö- och affärsmässiga vinster.

Arjos uppförandekod för leverantörer bygger på FN:s Global Impact-principer.

Egenbedömning

Arjo har en omfattande process för att godkänna leverantörer. Varje leverantör måste göra en intern granskning samt ta del av och acceptera Arjos uppförandekod för leverantörer. Leverantörer som vill göra affärer med oss måste också acceptera och genomgå kontinuerliga granskningar och mätningar av affärsetik, arbetsförhållanden och miljöarbete.

Distributörer och agenter

Under 2019 fokuserade Arjos funktion för affärsetik och regel­efterlevnad särskilt på att förstärka granskningen av distributörer, agenter och andra kommersiella mellanhänder.

En förbättrad process har tagits fram för att utvärdera nya partners innan ett samarbete inleds. Säljbolag kan efter en initial intern riskbedömning, utifrån land/region och samarbetspartner, välja att komplettera med fördjupade analyser utförda av en tredje part.

Om en befintlig partner inte uppfyller relevanta etiska kriterier, och inte vidtar åtgärder, kan Arjo välja att säga upp kontraktet och avsluta samarbetet. Implementering av processen kommer att ske stegvis under 2020.

Årlig utvärdering av regelefterlevnad

Arjo ska vara en trovärdig affärspartner. Därför har vi genomtänkta processer och rutiner för att kontrollera att vi följer relevanta lagar, regler och policyer som reglerar vår verksamhet.

Våra medarbetare har en avgörande roll för vår regelefterlevnad. Sedan 2017 har vi ett utbildningsprogram för alla anställda om vår uppförandekod. Det omfattar policyer och direktiv för Arjos regelefterlevnad samt globala efterlevnadsprocesser.

Utifrån en riskbedömning prioriterar vi de länder och regioner där det krävs flest åtgärder och där vårt arbete får störst effekt. I några av dessa områden genomfördes 2019 fördjupade interna utbildningar om affärsetik och regelefterlevnad i säljbolagen.

Vi utvärderar årligen hur väl vårt arbete följer de internationella riktlinjerna för hållbarhetsrapportering (ESG). Resultaten följs upp baserat på olika nyckeltal, bland annat:

  • Utbildning av nyanställda i uppförandekoden
  • Andelen anställda som skrivit under uppförandekoden
  • Andelen affärspartner som skrivit under uppförandekoden
  • Antal ärenden kopplade till visselblåsare.

Arjos etik- och regel­efterlevnadskommitté

Den strategiska inriktningen för Arjos arbete inom affärsetik och regelefterlevnad bestäms av etik- och regelefterlevnadskommittén (Ethics & Compliance Committee). Den agerar på uppdrag av koncernledningen och ska övervaka att Arjos verksamhet följer de etiska riktlinjerna på en global marknad samt följer upp pågående interna processer och aktiviteter inom området. Kommittén har även en rådgivande funktion och svarar på medarbetares specifika frågor.