“Våra Guiding Principles skapar ett starkt ramverk för hur vi ska bemöta varandra som kollegor, definiera vilken typ av företag vi vill vara, samt hur vi skapar värde för våra kunder.”

Elif Bosemark, Director Global Service

Tillsammans skapar vi en hållbar framtid

Arjos utveckling är beroende av våra medarbetare och tillsammans skapar vi möjligheter för både hållbarhet och konkurrenskraft. I Arjos företagskultur är mångfald och inkludering liksom jämlikhet och jämställdhet mycket viktiga.

Arjo har medarbetare från hela världen. Vi är stolta över att representera en rik blandning av bakgrunder och kulturer. Tillsammans skapar vi en arbetskultur där mångfald och inkludering är värdefulla tillgångar.

Vår företagskultur har sin grund i Arjos Guiding Principles. De genomsyrar hela vår verksamhet och syftar till att främja en kundcentrerad kultur som lägger grunden för ett hållbart och vinstdrivande bolag.

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Arjo ska vara ett företag där alla anställda har lika möjligheter, oberoende av ålder, etnicitet, religion eller kön. Det är ett långsiktigt arbete som börjar med att vi definierar konkreta åtgärder i det dagliga arbetet, som ger varje medarbetare utrymme att växa. Det hjälper oss att uppnå våra affärsmål och bidrar dessutom till ett mer hållbart samhälle.

Utbyte av idéer för Arjo framåt

Vi strävar efter ett konstant kunskapsutbyte över landsgränser och mellan kompetensområden. Dels för att minska antalet projekt som planeras och utförs i silos, dels för att sprida kunskap och därigenom minimera onödiga felsteg. Detta arbete sker inom ramen för vårt interna utbytesprogram.

Ett exempel under 2019 är kunskapsutbytet mellan Arjos verksamheter i Syd­afrika och Australien. Genom att besöka den australiensiska marknaden och ta del av deras kunskap och arbetsprocesser har den sydafrikanska organisationen anpassat och tillämpat strategier från Australien i sin dagliga verksamhet.

Under året sponsrade även Arjos Service och Supply Chain-­funktioner ett gemensamt talangprojekt. Syftet var att utvärdera och förbättra interna processer. Resultatet blev ett flertal projekt, bland annat för att skapa bättre logistikflöden som kan stödja Arjos Servicetekniker i deras kundrelationer.

6 141

Antalet heltidsanställda på Arjo i slutet av 2019. Flest anställda finns i USA, Storbritannien, Polen och Dominikanska Republiken.

50%

Andelen kvinnor på koncernledningsnivå. Av Arjos chefer är 32% kvinnor. Andelen kvinnor inom hela koncernen är 38%.

Arjos Guiding Principles

Arjos Guiding Principles uppmuntrar till en kundfokuserad, vinnande och hållbar företagskultultur där vi tillsammans skapar ökat värde inom vården. Dessa har arbetats fram under 2019 genom en nära dialog och utbyte i hela organisationen, och utgör vår värdegrund.

FN:s globala mål: 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

När vi sätter våra medarbetares hälsa, säkerhet och utveckling i centrum gynnar det inte bara vårt företag, men även samhället i stort. Arjo betonar vikten av anständiga arbetsvillkor för alla anställda, samt en god balans mellan arbetsliv och fritid.

Stegvis förändring på flera plan

Arjos arbete med att stärka både individer och lokala samhällen sker globalt och omfattar strategier för följande områden:

 • En internationell arbetsmiljö
  Vi skapar en attraktiv och inkluderande arbetsplats som attraherar rätt talanger till våra enheter över hela världen.
 • En samverkande kultur
  I en väl fungerande företagskultur är alla medarbetares åsikter viktiga för verksamheten, men även de från kunderna och andra intressenter.
 • Ledarskapsutveckling
  Arjos ledare ska genom tillgänglighet och öppenhet låta medarbetarna ta plats, ansvar och få möjlighet att samarbeta.
 • Mänskliga rättigheter
  Arjo stödjer FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och anser att alla människor förtjänar att bli behandlade med värdighet och respekt.
 • Hälsa och säkerhet
  Våra medarbetares säkerhet och hälsa har högsta prioritet och de ska alltid ha en sund och trygg arbetsmiljö.

Mätbart mångfaldsarbete

Arjo har en etablerad strategi med tydliga mål för mångfald samt konkreta åtgärder för inkludering. Inom vårt talangprogram är mångfald central när det gäller kompetenser, kultur, nationalitet och kön. Mångfald är också grundläggande i vår rekrytering och chefer uppmuntras att värva kandidater med varierad bakgrund och kunskap. Vi strävar också efter att så mycket som möjligt anställa chefer lokalt.

Mål för Arjos mångfaldsarbete

 1. Till år 2022 ska den totala arbetskraften utgöras av minst 40% kvinnliga medarbetare
 2. 40% av alla chefer på nivå 1-3 ska vara kvinnor, i linje med Global Business Authoritys riktlinjer för bolagsledningar
 3. Lokala talangprogram ska verka för mångfald bland deltagarna
 4. Rekrytering och interna befordringar ska alltid ske utifrån ett mångfaldsperspektiv

”Ett aktivt hållbarhetsarbete spelar idag en avgörande roll i ett företag. På Arjo strävar vi efter att ta ett stort ansvar och bygga en kultur där våra medarbetare kan påverka hållbarhetsagendan.”

Marion Gullstrand, EVP Human Resources & Corporate Social Responsibility på Arjo

FN:s globala mål: 5. Jämställdhet

Vi tror på allas lika värde och rättigheter, och prioriterar därför jämställdhet, mångfald och inkludering. När medarbetare kan utvecklas och samarbeta utifrån sina individuella erfarenheter skapas också en sundare och tryggare företagskultur.

Goda exempel inom socialt ansvar

Samhällsengagemanget är centralt i Arjos hållbarhetsstrategi. Vi stödjer en rad organisationer och uppmuntrar medarbetare att aktivt delta i sociala projekt som förbättrar lokala samhällen. Vi har strikta riktlinjer för företagssponsring och ger inga bidrag till politisk verksamhet. Nedan är några av Arjos globala samarbeten.

Förenade Care, Sverige

Medarbetare vid Arjos huvudkontor i Malmö har möjlighet att under en heldag per år arbeta på något av företaget Förenade Cares 50 enheter i Sverige. Förenade Care erbjuder en lång rad tjänster inom vårdsektorn, bland annat boenden och hemtjänst.

VTO, Kanada

Under 2019 initierade Arjo Kanada ett volontärprogram, Volunteer Time Off (VTO), där medarbetare kan arbeta ideellt en arbetsdag per år. Vid starten ordnades en Arjo Gives Back Week, där medarbetarna fick ge tillbaka till lokalsamhället i en vecka. Bland annat deltog personal i gångtävlingen Alzheimer’s Mini–Walk.

Dementia Australia

I Australien stödjer Arjo den ideella organisationen Dementia Australia. Anställda engagerar sig i frågan genom att delta i löptävlingen Dementia Australia Memory Walk and Jog, vars syfte är att öka kunskapen om demens.

Together for Better, Dominikanska Republiken

Sedan 2017 stöder Arjo den svenska organisationen Together for Betters verksamhet i Dominikanska Republiken. Organisationen hjälper till att bygga upp och driva skolor i speciellt utmanade förhållanden. Hittills har Together for Betters aktiviteter och stöd nått flera hundra barn som lever i fattigdom.

Pratham, Indien

Inom ramen för The Swedish Industry for Quality Education in India samarbetar vi med den ideella organisationen Pratham, som fokuserar på högkvalitativa och kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra landets utbildning. Prathams projekt har spridits sedan 2017 och Arjo har varit en partner sedan dess. Esther Duflo and Abhijit Banerjee, 2019 års nobelpristagare i ekonomisk vetenskap, har tagit fram metoden Teaching and The Right Level som implementerats i Pratham-projektet.

FN:s globala mål: 3. Hälsa och välbefinnande

I de mer än 40 länder och på de marknader där Arjo verkar bidrar våra lösningar till en bättre livskvalitet. I bland annat Indien och Sydamerika deltar Arjo i olika donationsprogram för sjukhus. Detta stöder utvecklingen av en modern och effektiv vård som gynnar samhällets utveckling i stort, och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättighet till välbefinnande.

FN:s globala mål: 4. God utbildning för alla

Arjo stödjer utbildningsprojekt, såväl internt som tillsammans med partner i olika delar av världen. Vi ser att utveckling av en hållbar vård och ett hållbart samhälle går hand i hand med utvecklingen av personalens kompetenser, men även med goda utbildningsmöjligheter i samhället i övrigt. Genom Arjos och våra medarbetares engagemang i utbildningsfrågor arbetar vi för en likvärdig utbildning av god kvalitet och livslångt lärande för alla.