Hållbarhet i hela värdekedjan

Arjo arbetar för att minska sitt klimatavtryck och bidra till en hållbar utveckling. Vår miljöpåverkan utgörs främst av energi- och resursförbrukning samt avfall. 

Vi genomför kontinuerliga förbättringar, både inom produktionen och verksamhetsstyrningen. Syftet är att effektivisera resursanvändningen och minska påverkan från energi, råvaror och transporter.

Arjos miljöledningssystem säkerställer att vår produktion bedrivs enligt gällande lagstiftning och internationella regelverk. Koncernens producerande enheter är certifierade enligt standarden ISO14001.

Under 2020 inleder vi flera initiativ som baserat på affärsmöjligheter ska identifiera nya sätt att minska våra produkters klimatpåverkan. Här ingår investeringar och nya partnerskap samt interna initiativ som driver klimatagendan.

FN:s globala mål: 12. Hållbar konsumtion och produktion

Genom Arjos fyra fokusområden för hållbarhet säkrar vi hållbar konsumtion och produktion enligt FN:s globala mål. Under 2019 etablerade vi ett hållbart synsätt genom hela värdekedjan och ökade kraven på produktsäkerhet, hela tiden med fokus på individer och samhället.

Arjos miljömål 2019–2021

Minska energiförbrukningen

I produktionen ska energiförbrukningen minska med 5 procent i MWh/MSEK till 2021 med 2018 som basår.

Minska CO2-utsläppen

Utsläppen från produktionen ska minska med 5 procent räknat i ton CO2/MSEK till 2021 med 2018 som basår.

Minimera mängden farligt avfall

Minska mängden farligt avfall med 10 procent till 2021 med 2018 som basår.

Öka återvinningen av icke-farligt avfall

Målet är att 75 procent av det icke-farliga avfallet ska återvinnas till 2021 med 2018 som basår.

Ökad andel förnybar energi

Ambitionen är att ytterligare minska koldioxidutsläpp från verksamheten och se över möjligheterna att öka andelen förnybar energi.

Resultat av miljöarbetet

Arjo arbetar aktivt för att förbättra produktionen enligt satta miljömål. Under året ökade Arjo sin nettoomsättning med 3,9 procent. Ändå ligger energiförbrukningen samt koldioxidutsläppen kvar på samma nivå som 2018. Farligt avfall utgör mindre än 1 procent av Arjos totala avfall och minskade ytterligare under 2019. Vi ökade även vår återvinning under året. Vi har uppnått samtliga miljömål för 2019 och i graferna nedan redovisas resultatet för året.

1. Energiförbrukning
2. Koldioxidutsläpp
3. Farligt avfall
4. Återvinning

FN:s globala mål: 13. Bekämpa klimatförändringarna

Arjos miljöarbete följer en tydlig agenda med målet att minimera vårt klimat­avtryck. Genom att minska vår energiförbrukning, CO2-utsläpp och mängden avfall, samt öka vår återvinning, bidrar vi till en hållbar framtid.

Ekologisk design i varje led

På Arjo blir ekodesign allt viktigare. Vi utvärderar alla material och komponenter som används när vi designar nya produkter eller uppgraderar befintliga. Arbetet drivs av Arjos forskning- och utvecklingsteam som har djup kunskap och stort tekniskt kunnande om vår verksamhet.

Arbetet med ekodesign fokuserar på fem områden:

*Morris et al., 2008

Minskad miljöpåverkan i hela produktionskedjan

Vi eftersträvar att våra produkter ska bestå av ämnen och material med så liten miljöpåverkan som möjligt. I detta arbete tittar vi på hela livscykeln, från framställning till återanvändning eller återvinning.

Miljövänligare material

Våra produktionsenheter följer riktlinjerna i EU:s kemikalielagstiftning och Europaparlamentets förordning REACH. Under 2019 har initiativ påbörjats med syftet att minska mängden PVC i våra produkter, och är ett arbete som kommer att vara i fortsatt fokus under 2020.

Paketerade lösningar för miljön

Miljöprofilerade förpackningar och emballage är en viktig del i vårt miljöarbete. Vi följer lokal lagstiftning för att i största möjliga mån minska mängden plast eller använda återvunnen plast.

Vår ambition är att minska mängden emballage i hela värdekedjan, vilket kan ge stora miljö­vinster. Vi för en kontinuerlig dialog med våra leverantörer om hur deras produkter paketeras och levereras.

Initiativ för förnybar energi

Arjos fabriker jobbar med att minska sin miljö­påverkan baserat på befintlig utrustning och ser över möjligheterna att byta till förnybar energi.

Vår textilfabrik i Poznan, Polen, har minskat sin energiförbrukning och installerat maskiner som minskar mängden tygspill. Fabriken i Magog, Kanada, använder solenergi för uppvärmning genom installerade solpaneler. Det minskar mängden förbrukad naturgas och sänker energiförbrukningen.

Vård som vinner på återanvändning

Under 2018 förvärvade Arjo det USA-baserade företaget ReNu Medical, som specialiserat sig på miljövänlig återanvändning av icke-invasiva medicintekniska produkter för engångsbruk, som DVT-manschetter.

I motsats till konventionella metoder för återanvändning, där cancerframkallande kemikalier som etylenoxid (EtO) används, är ReNus process giftfri, utan kemiska rester eller utsläpp. Istället används en miljövänlig, vattenbaserad högtemperaturprocess. Processen minskar även exponeringen av farliga ämnen för patienter och vårdpersonal. Med ReNus metod kan produkten dessutom återanvändas dubbelt så många gånger som vid en traditionell återanvändningsprocess med EtO. Detta minskar mängden avfall ytterligare.

Arjos kompetens inom miljövänliga processer för återvinning av medicintekniska förbrukningsartiklar stärker vårt erbjudande och skapar även nya affärsmöjligheter. Målet är att utveckla ReNus verksamhet i Kanada och Australien under 2020.