Balansräkning för koncernen

Information om ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 23.