Rapport över totalresultatet för koncernen

SEK M Note 2019 2018
Mkr Not 2019 2018
Net profit for the year Årets resultat 403 296
Other comprehensive income Övrigt totalresultat
Items that cannot be restated in profit Poster som inte kan omföras till resultatet
Actuarial gains/losses pertaining to defined-benefit pension plans Aktuariella vinster/förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner -167 108
Tax attributable to items that cannot be restated in profit Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras till resultatet 28 -18
Items that can later be restated in profit Poster som vid senare tidpunkt kan omföras till resultatet
Translation differences1 Omräkningsdifferenser1 17 17 394 281
Hedges of net investments Säkringar av nettoinvesteringar 17 17 -38 -126
Cash-flow hedges Kassaflödessäkringar 1726 17, 26 51 -52
Tax attributable to items that can be restated in profit1 Skatt hänförlig till poster som kan omföras till resultatet1 -34 22
Other comprehensive income for the period, net after tax Årets övriga totalresultat netto efter skatt 233 215
Total comprehensive income for the year Summa totalresultat för året 637 511
Comprehensive income attributable to: Totalresultat hänförligt till:
Parent Company shareholders Moderföretagets aktieägare 637 511

1) Skatteeffekten avseende utökad nettoinvestering har i tidigare rapporter redovisats som en del av omräkningsdifferenser. I denna rapport redovisas dessa effekter som en del av Skatt hänförlig till poster som kan omföras till resultatet. Historiska perioder har justerats.