Not 11 Resultat per aktie

Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,48 kronor (1,09). Beräkningen av resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare baseras på följande information:

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
  Earnings (numerator) Resultat (täljare)
Earnings relating to the Parent ­Company shareholders, which form the basis for calculation of earnings per share Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare som utgör underlag för beräkning av resultat per aktie 403 296
  Number of shares (denominator) Antal aktier (nämnare)
Weighted average number of ordinary shares for calculation of earnings per share Vägt genomsnittligt antal stamaktier för beräkning av resultat per aktie 272 369 573 272 369 573