Not 12 Immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar

SEK M Goodwill Brands Capitalized development costs Customer relationships Intangible assets, other Total
Mkr Goodwill Varumärken Balanserade utvecklings-kostnader Kund-relationer Immateriella tillgångar, övrigt Summa
INTANGIBLE ASSETS IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Cost, Jan 1‚ 2019 Anskaffningsvärde
2019-01-01
5 395 731 768 819 1 719 9 432
Investments Investeringar 70 1 159 231
Sales/disposals Försäljningar/utrangeringar 0 -15 -15
Reclassifications Omklassificeringar 4 4
Translation differences Omräkningsdifferenser 195 5 15 48 26 289
Accumulated cost‚ Dec 31‚ 2019 Ackumulerade anskaffningsvärden
2019-12-31
5 590 736 853 868 1 893 9 941
Amortization and impairment,
Jan 1‚ 2019
Av- och nedskrivningar 2019-01-01 -136 -419 -436 -542 -953 -2 486
Amortization for the year Årets avskrivningar -40 -62 -36 -147 -286
Impairment Nedskrivningar -6 -6
Sales/disposals Försäljningar/utrangeringar 15 15
Translation differences Omräkningsdifferenser -41 -2 -8 -35 -20 -105
Accumulated amortization and impairment‚ Dec 31‚ 2019 Ackumulerade av- och nedskrivningar 2019-12-31 -178 -461 -512 -613 -1 105 -2 869
Closing carrying amount, Dec 31‚ 2019 Utgående redovisat värde 2019-12-31 5 413 275 341 255 788 7 072
SEK M Goodwill Brands Capitalized development costs Customer relationships Intangible assets, other Total
Mkr Goodwill Varumärken Balanserade utvecklings-kostnader Kund-relationer Immateriella tillgångar, övrigt Summa
INTANGIBLE ASSETS IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Cost, Jan 1‚ 2018 Anskaffningsvärde 2018-01-01 4 990 733 706 835 1 649 8 913
Investments Investeringar 60 137 197
Acquisitions Förvärv 192 12 204
Sales/disposals Försäljningar/utrangeringar -8 -94 -102
Reclassified to assets held for sale Omklassificerade till tillgångar som innehas för försäljning 47 -17 -49 -3 -22
Translation differences Omräkningsdifferenser 166 15 10 33 18 242
Accumulated cost‚ Dec 31‚ 2018 Ackumulerade anskaffningsvärden
2018-12-31
5 395 731 768 819 1 719 9 432
Amortization and impairment,
Jan 1‚ 2018
Av- och nedskrivningar
2018-01-01
-128 -390 -365 -512 -884 -2 279
Amortization for the year Årets avskrivningar -38 -77 -38 -128 -281
Impairment Nedskrivningar -24 -24
Sales/disposals Försäljningar/utrangeringar 8 91 99
Reclassified to assets held for sale Omklassificerade till tillgångar som innehas för försäljning 11 23 2 36
Reclassifications Omklassificeringar 5 -1 -4
Translation differences Omräkningsdifferenser -8 -7 -1 -15 -6 -37
Accumulated amortization and impairment‚ Dec 31‚ 2018 Ackumulerade av- och nedskrivningar 2018-12-31 -136 -419 -436 -542 -953 -2 486
Closing carrying amount, Dec 31‚ 2018 Utgående redovisat värde 2018-12-31 5 259 312 332 277 766 6 946
SEK M Buildings and land1) Plant and machinery Equipment, tools, fixtures and fittings Rental equipment Construction in progress Total
Mkr Byggnader och mark1) Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Utrustning
för uthyrning2)
Pågående nyanläggningar Summa
TANGIBLE ASSETS MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Cost, Jan 1‚ 2019 Anskaffningsvärde 2019-01-01 345 240 821 4 111 32 5 549
Investments Investeringar 5 12 56 423 24 519
Sales/Disposals Försäljningar/Utrangeringar -5 -14 -486 -1 -506
Reclassifications Omklassificeringar 20 -20 41 -9 -36 -4
Translation differences Omräkningsdifferenser 16 11 27 162 1 217
Accumulated cost, Dec 31‚ 2019 Ackumulerade anskaffningsvärden 2019-12-31 387 237 930 4 200 19 5 772
Depreciation and impairment, Jan 1‚ 2019 Av- och nedskrivningar
2019-01-01
-152 -170 -649 -3 425 -4 396
Depreciation for the year Årets avskrivningar -13 -14 -71 -280 -379
Sales/Disposals Försäljningar/Utrangeringar 2 14 443 459
Reclassifications Omklassificeringar -4 15 -12 1 0
Translation differences Omräkningsdifferenser -7 -8 -22 -128 -166
Accumulated depreciation and impairment, Dec 31‚ 2019 Ackumulerade av- och nedskrivningar 2019-12-31 -176 -176 -741 -3 389 -4 482
Closing carrying amount, Dec 31‚ 2019 Utgående redovisat värde 2019-12-31 210 62 189 811 19 1 292
1) Härav uppgår mark till 10 Mkr, 2019.

2) Dessa tillgångar utgörs främst av sängar och madrasser.

SEK M Buildings and land1) Plant and machinery Equipment, tools, fixtures and fittings Rental equipment Construction in progress Total
Mkr Byggnader och mark1) Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Utrustning
för uthyrning2)
Pågående nyanläggningar Summa
TANGIBLE ASSETS MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Cost, Jan 1‚ 2018 Anskaffningsvärde 2018-01-01 363 216 748 3 881 31 5 239
Investments Investeringar 5 18 53 325 44 445
Acquisitions Förvärv 3 3
Sales/Disposals Försäljningar/Utrangeringar -1 -17 -292 -1 -311
Reclassified to assets held for sale Omklassificerade till tillgångar som innehas för försäljning -34 -25 -5 -2 -66
Reclassifications Omklassificeringar 24 17 -41
Translation differences Omräkningsdifferenser 11 5 25 197 1 239
Accumulated cost, Dec 31‚ 2018 Ackumulerade anskaffningsvärden 2018-12-31 345 240 821 4 111 32 5 549
Depreciation and impairment, Jan 1‚ 2018 Av- och nedskrivningar
2018-01-01
-147 -173 -581 -3 204 -4 105
Depreciation for the year Årets avskrivningar -15 -14 -63 -290 -382
Sales/Disposals Försäljningar/Utrangeringar 1 15 221 237
Reclassified to assets held for sale Omklassificerade till tillgångar som innehas för försäljning 15 19 4 38
Reclassifications Omklassificeringar -2 2 0
Translation differences Omräkningsdifferenser -5 -3 -22 -154 -184
Accumulated depreciation and impairment, Dec 31‚ 2018 Ackumulerade av- och nedskrivningar 2018-12-31 -152 -170 -649 -3 425 -4 396
Closing carrying amount, Dec 31‚ 2018 Utgående redovisat värde 2018-12-31 193 70 172 686 32 1 153

1) Härav uppgår mark till 10 Mkr, 2018.

2) Dessa tillgångar utgörs främst av sängar och madrasser.

Prövning av nedskrivningsbehov

2019 2018
2019 2018
Goodwill and intangible assets with an indefinite useful life Goodwill och immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod 5 461 5 314

Arjo har endast en kassagenerande enhet och därför prövas nedskrivningsbehov för goodwill och immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod på koncernens totala värde.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och övriga nettotillgångar sker årligen samt då det finns indikationer på att nedskrivningsbehov föreligger. Återvinningsbart belopp för den kassagenererande enheten fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärdet. Vad gäller nedskrivningstest har detta gjorts för rörelsesegmentet vilket motsvarar Arjo som helhet och det är på denna nivå som goodwill följs upp på.

Antaganden

Nyttjandevärdet för goodwill och övriga nettotillgångar hänförliga till Arjo har beräknats baserat på diskonterat kassaflöde. Vid beräkning av nyttjandevärden har en diskonteringsränta om 8,3% (8,7) före skatt använts. Arjo baserar beräkningen på uppnådda resultat, prognoser, affärsplaner samt ekonomiska prognoser och marknadsdata. Kassaflödet för de första tre åren baseras på en av koncernledningen fastställd strategisk plan. Framtida kassaflöden har därefter antagits ha en tillväxt motsvarande 2% (2). Denna tillväxttakt har fastställts baserat på ett långsiktigt antagande och överstiger inte den långsiktiga tillväxttakten för branschen som helhet. Med de antaganden som redovisas ovan överstiger nyttjandevärdet redovisat värde för den kassagenererande enheten.

Känslighetsanalys

I samband med nedskrivningsbedömningen har även känslighetsanalyser utförts avseende förändringar i tillväxttakt och diskonteringsränta, vilka har en betydande påverkan på beräkningen av de diskonterade kassaflödena. Känslighetsanalyserna visade att nedanstående negativa förändringar var och en för sig inte skulle generera något nedskrivningsbehov:

  • Tillväxttakten efter år 5 minskas till 1% (1)
  • Diskonteringsräntan före skatt ökas med 1 procentenhet till 9,3% (9,7)

Immateriella tillgångar

Det finns ett fåtal immateriella tillgångar i form av varumärken med ett redovisat värde om 47 Mkr (44), där nyttjandeperioden har bedömts vara obestämbar. För dessa varumärken finns ingen förutsebar gräns för den tidsperiod under vilken varumärket väntas generera nettoinbetalningar för Arjo. Nyttjandeperioden för övriga immateriella tillgångar uppgår till 3–15 år. För strategiska förvärv överstiger nyttjandeperioden 5 år.