Not 13 Leasingavtal

Arjo som leasetagare

Redovisade belopp i balansräkningen

SEK M 2019
Mkr 2019
Right-of-use assets Tillgångar med nyttjanderätt
Buildings and land Byggnader och mark 865
Cars and other vehicles Bilar och övriga fordon 282
Other Övrigt 11
Total Summa 1 158
Lease liabilities Leasingskulder
Current Kortfristiga 300
Non-current Långfristiga 856
Total Summa 1 156
Tillkommande nyttjanderätter under 2019 uppgår till 163 Mkr. Kassautflödet uppgår till 313 Mkr.

Löptidsanalys för leasingavgifterna med odiskonterade betalningar för leasingavgifter som ska betalas på årsbasis till leasegivare 1)

SEK M 2019
Mkr 2019
Due within 1 year Förfallotidpunkt inom 1 år 317
Due within 1 to 2 years Förfallotidpunkt 1 till 2 år 247
Due within 2 to 3 years Förfallotidpunkt 2 till 3 år 184
Due within 3 to 4 years Förfallotidpunkt 3 till 4 år 141
Due within 4 to 5 years Förfallotidpunkt 4 till 5 år 113
Due in more than 5 years Förfallotidpunkt mer än 5 år 339
Total Summa 1 341
1)Exklusive sale and leaseback-avtal som redovisas separat nedan

Redovisade belopp i resultaträkningen

SEK M 2019
Mkr 2019
Depreciation of right-of-use assets Avskrivningar på nyttjanderätter
Buildings and land Byggnader och mark -163
Cars and other vehicles Bilar och övriga fordon -164
Other Övrigt -6
Total Summa -333
Interest expenses attributable to leases Räntekostnader hänförliga till leasingavtal -39
Expenses attributable to short-term leases (included in cost of goods sold, selling expenses, administrative expenses, research and development costs) Utgifter hänförliga till korttidsleasingavtal (ingår i kostnad för sålda varor, försäljningskostnader, administrationskostnader, forsknings- och utvecklingskostnader) -9
Expenses attributable to low-value leases that are not short-term leases (included in cost of goods sold, selling expenses and administrative expenses) Utgifter hänförliga till leasingavtal för vilka den underliggande tillgången är av lågt värde som inte är korttidsleasingavtal (ingår i kostnad för sålda varor, försäljningskostnader, administrationskostnader) -6

2018 tillämpades IAS 17 Leasingavtal. Leasing där Arjo var leasetagare kostnadsfördes proportionellt under leasingperioden. Leasingkostnaderna för tillgångar som innehades via operationell leasing såsom förhyrda lokaler, bilar, maskiner, dator- och kontorsutrustning redovisades bland rörelsekostnaderna.

Operationell leasing

SEK M Mkr 2018
SEK M Mkr 2018
Costs relating to operating leases Kostnader avseende operationell leasing -350

Framtida leasingavgifter för ej annullerbara leasingkontrakt uppgick per balansdagen 2018 till följande:

SEK M 2018
Mkr 2018
Due within 1 year Förfallotidpunkt inom 1 år -313
Due within 2 to 5 years Förfallotidpunkt 2 till 5 år -762
Due in more than 5 years Förfallotidpunkt mer än 5 år -238
Total Totalt -1 313

Arjo som leasegivare, operationella leasingavtal

Redovisade belopp i balansräkningen framgår av not 12, Materiella anläggningstillgångar, Utrustning för uthyrning.
Redovisade leasingintäkter framgår av not 2, Nettoomsättning per intäktsslag, Uthyrning. Merparten av intäkerna är variabla och relaterar till vilken tid tillgången utnyttjas.

Löptidsanalys för leasingavgifterna med odiskonterade betalningar för leasingavgifter som ska erhållas på årsbasis från kund

SEK M 2019
Mkr 2019
Due within 1 year Förfallotidpunkt inom 1 år 351
Due within 1 to 2 years Förfallotidpunkt 1 till 2 år 304
Due within 2 to 3 years Förfallotidpunkt 2 till 3 år 208
Due within 3 to 4 years Förfallotidpunkt 3 till 4 år 16
Due within 4 to 5 years Förfallotidpunkt 4 till 5 år 5
Due in more than 5 years Förfallotidpunkt mer än 5 år 4
Total Summa 888

Sale and leaseback och sublease-avtal

Sale and leaseback-avtal som ingåtts med finansiär där tillgången sedan sålts vidare till kund genom sublease-avtal. Redovisas i balansräkningen som leasingfordringar på kund och leasingskulder respektive finansiella skulder till finansiär.

Leasingfordringar i balansräkningen

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Current Kortfristiga 14 10
Non-current Långfristiga 38 41
Total Summa 52 51

Löptidsanalys för leasingavgifterna med betalningar för leasingavgifter som ska erhållas på årsbasis från kund

2019‚ SEK M Not discounted payments Effect of interest Discounted payments
2019, Mkr Odiskonterade betalningar Ränteeffekt Diskonterade betalningar
Due within 1 year Förfallotidpunkt inom 1 år 14 0 14
Due within 1 to 2 years Förfallotidpunkt 1 till 2 år 14 0 14
Due within 2 to 3 years Förfallotidpunkt 2 till 3 år 15 -1 14
Due within 3 to 4 years Förfallotidpunkt 3 till 4 år 9 -1 8
Due within 4 to 5 years Förfallotidpunkt 4 till 5 år 1 0 1
Total Summa 53 -1 52
Ränteintäkterna uppgår till 1 Mkr.

Leasingskulder i balansräkningen

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Current Kortfristiga 13 10
Non-current Långfristiga 29 41
Total Summa 42 51

Löptidsanalys för leasingavgifterna med odiskonterade betalningar för leasingavgifter som ska betalas på årsbasis till finansiär avseende Sale and leaseback-avtal från 2018

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Due within 1 year Förfallotidpunkt inom 1 år 13 16
Due within 1 to 2 years Förfallotidpunkt 1 till 2 år 13 16
Due within 2 to 3 years Förfallotidpunkt 2 till 3 år 12 14
Due within 3 to 4 years Förfallotidpunkt 3 till 4 år 4 6
Due within 4 to 5 years Förfallotidpunkt 4 till 5 år 1 0
Total Summa 43 52
Räntekostnaderna uppgår till 1 Mkr och kassautflödet uppgår till 12 Mkr.

Finansiella skulder i balansräkningen från sale and leaseback redovisade enligt IFRS 9

SEK M 2019
Mkr 2019
Current Kortfristiga 2
Non-current Långfristiga 7
Total Summa 9