Not 14 Varulager

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Raw materials Råmaterial 473 229
Work in progress Pågående arbeten 13 14
Finished products Färdiga produkter 658 874
Total Summa 1 144 1 117

Av varulagret är 1 132 Mkr (1 108) värderat till anskaffningsvärde och 12 Mkr (9) till nettoförsäljningsvärde. Per den 31 december 2019 uppgår koncernens reserv för inkurans till 99 Mkr (103).