Not 15 Kundfordringar

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Accounts receivable before provisions Kundfordringar före reservering 2 087 1 934
Provisions for doubtful receivables Reservering för osäkra kundfordringar -86 -132
Total Summa 2 001 1 802

Kundfordringar netto, efter reservering för osäkra kundfordringar, utgör i teoretisk bemärkelse den maximala exponeringen för beräknad risk för kundförluster. Det bokförda värdet av kundfordringar representerar sålunda det verkliga värdet. Enligt koncernens bedömning föreligger ingen väsentlig koncentration av kundfordringar på enskilda engagemang.

Åldersanalysen av kundfordringar framgår nedan:

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Not fallen due Ej förfallna 1 294 1 045
Fallen due 1–5 days Förfallna 1–5 dagar  156 166
Fallen due 6-30 days Förfallna 6-30 dagar  200 170
Fallen due 31–60 days Förfallna 31–60 dagar  106 128
Fallen due 61–90 days Förfallna 61–90 dagar  66 75
Fallen due, more than 90 days Förfallna mer än 90 dagar  265 350
Total Summa 2 087 1 934

Per den 31 december 2019 uppgår koncernens reserv för osäkra kundfordringar till 86 Mkr (132). Åldersanalysen av dessa kundfordringar är som följer:

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Not fallen due Ej förfallna -2 -3
Fallen due 1-5 days Förfallna 1-5 dagar  0 0
Fallen due 6–30 days Förfallna 6–30 dagar  0 -1
Fallen due 31–60 days Förfallna 31–60 dagar  0 -1
Fallen due 61–90 days Förfallna 61–90 dagar -2 -3
Fallen due, more than 90 days Förfallna mer än 90 dagar -81 -124
Total Summa -86 -132

Redovisat belopp, per valuta, för koncernens kundfordringar är som följer:

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
EUR EUR  630 552
USD USD  777 705
GBP GBP  295 294
CAD CAD  120 113
SEK SEK  10 12
Other currencies Andra valutor  253 258
Total Summa 2 086 1 934

Förändringar i reserven för osäkra kundfordringar är som följer:

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
At beginning of the year Vid årets ingång -132 -175
Provision for expected losses Reservering befarade förluster -23 -25
Confirmed losses Konstaterade förluster  38 49
Payment made for reserved receivable Infriad betalning av reserverad fordran  36 12
Operations being divested Verksamhet under försäljning  0 16
Translation differences Omräkningsdifferenser -5 -9
Amount at year-end Vid årets utgång -86 -132