Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Accrued income Upplupna intäkter 75 61
Prepaid leasing expenses Förutbetalda hyreskostnader 8 8
Prepaid insurance expenses Förutbetalda försäkringskostnader 19 14
Prepaid bank fees Förutbetalda bankavgifter 16 22
Prepaid IT expenses Förutbetalda IT kostnader 54 29
Other Övrigt 42 54
Total Summa 213 188