Not 17 Eget kapital

Specification of other reserves Hedge reserve Translation reserve Hedges of net investments Total
SEK M 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Specifikation av andra reserver Säkringsreserv Omräkningsreserv Säkring av nettoinvesteringar Summa
Mkr 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
  Opening balance Ingående balans -40 1 645 381 -62 37 543 419
Change for the year Årets förändring 51 -52 -38 -126 13 -178
Tax attributable to items that can be restated in the profit 1)

Skatt hänförlig till poster som kan omföras till resultatet 1)

-11 11 -31 -17 8 27 -34 22
Translation difference for the  year1) Årets omräkningsdifferens1) 394 281 394 281
Closing balance Utgående balans 0 -40 1 007 645 -92 -62 915 543
1) Skatteeffekten avseende utökad nettoinvestering har i tidigare rapporter redovisats som en del av omräkningsdifferenser. I denna rapport redovisas dessa effekter som en del av Skatt hänförlig till poster som kan omföras till resultatet. Historiska perioder har justerats.
Class of shares A B Total
Aktieslag A B Totalt
Quotient value per share Kvotvärde per aktie 0,33 0,33
December 31, 2018 31 december 2018 18 217 200 254 152 373 272 369 573
December 31, 2019 31 december 2019 18 217 200 254 152 373 272 369 573
Shares’ voting rights in % Akties röstvärde i % 41,8 58,2 100

Enligt bolagsordningen ska bolagets aktiekapital vara lägst 75 Mkr och högst 300 Mkr. Inom dessa gränser kan aktiekapitalet höjas eller sänkas utan att bolagsordningen behöver ändras. Högsta antal aktier är 600 miljoner. En serie A-aktie ger innehavaren rätt till 10 röster och en serie B-aktie ger rätt till 1 röst. Båda aktieslagen har samma kvotvärde, 33 öre. Per den 31 december 2019 hade bolaget ett aktiekapital på 91 Mkr (91).

Det registrerade aktiekapitalet i Arjo AB (publ) uppgick per den 31 december 2019 till 90 789 858 kr, fördelat på 272 369 573 aktier med ett kvotvärde om 0,33 kr per aktie.