Not 18 Outnyttjad checkräkningskredit och kreditlöften

Avtalade outnyttjade kreditfaciliteter uppgår till 4 590 Mkr (3 370) per 31 december 2019 (varav 3 576 (2 763) Mkr utgör back up för Företagscertifikatsprogrammet). Härutöver finns beviljade outnyttjade checkräknings­krediter om 208 Mkr (237).