Not 19 Koncernens räntebärande nettoskuld

Non-cash items
SEK M Jan 1‚ 2019 Cash flows Other non-cash
items
Exchange-rate differences Dec 31‚ 2019
Ej kassaflödespåverkande poster
Mkr 1 Jan 2019 Kassaflöden Övriga ej kassaflödes-påverkande poster Valutakurs-differenser 31 Dec 2019
Non-current and current financial liabilities Långfristiga och kortfristiga finansiella skulder 5 620 -347 54 38 5 365
Less non-interest-bearing financial liabilities Avgår ej räntebärande finansiell skuld -65 -65
Non-current and current lease liabilities Långfristiga och kortfristiga leasingskulder 1 304 -325 180 39 1 198
Provisions for pensions, interest-bearing Avsättningar för pensioner, räntebärande 27 -1 115 -1 140
Total interest-bearing liabilities Total räntebärande skuld 6 951 -673 284 76 6 638
Non-current and current financial assets Långfristiga och kortfristiga finansiella tillgångar -55 4 -22 0 -73
Pension assets Pensionstillgångar -52 0 52 0
Cash and bank balances Kassa och Bank -961 311 -12 -662
Total interest-bearing assets Total räntebärande tillgångar -1 068 315 30 -12 -735
Net receivable/liability Netto fordran/skuld 5 883 -358 314 64 5 903

 

Non-cash items
SEK M Jan 1‚ 2018 Cash flows Other non-cash
items
Exchange-rate differences Dec 31‚ 2018
Mkr Ej kassaflödespåverkande poster
1 Jan 2018 Kassaflöden Övriga ej kassaflödes-påverkande poster Valutakurs-differenser 31 Dec 2018
Non-current and current financial liabilities Långfristiga och kortfristiga finansiella skulder 5 221 171 51 228 5 671
Provisions for pensions, interest-bearing Avsättningar för pensioner, räntebärande 61 1 -36 1 27
Total interest-bearing liabilities Total räntebärande skuld 5 282 172 15 229 5 698
Non-current and current financial assets Långfristiga och kortfristiga finansiella tillgångar -8 5 -51 -1 -55
Pension assets Pensionstillgångar -23 -39 10 -52
Cash and bank balances Kassa och Bank -672 -287 14 -16 -961
Total interest-bearing assets Total räntebärande tillgångar -680 -305 -76 -7 -1 068
Net receivable/liability Netto fordran/skuld 4 602 -133 -61 222 4 630