Not 21 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Avgiftsbestämda planer

Arjos anställda i många länder omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner.

Pensionsplanerna omfattar huvudsakligen ålderspension. Premierna betalas löpande under året av respektive koncernföretag till separat juridisk person, exempelvis ett försäkringsbolag. Storleken på premierna som koncernföretaget betalar baseras normalt på en viss andel av den anställdes lön.

Förmånsbestämda planer

Arjo har förmånsbestämda pensionsplaner i Sverige, Tyskland, ­Storbritannien och Italien. Pensionsplanerna omfattar i huvudsak ålderspension. Respektive arbetsgivare har vanligen ett åtagande att betala en livsvarig pension. Intjänandet bygger på antalet anställningsår. Den anställde måste vara ansluten till planen ett visst antal år för att uppnå full rätt till ålderspension. Finansieringen sker genom inbetalningar från respektive koncernföretag.

Pensionsförpliktelsen beräknas normalt vid varje årsskifte efter aktuariella antaganden. Om det sker större förändringar löpande under året upprättas en ny beräkning. Vinster och förluster av ändrade ­aktuariella antaganden redovisas som en del av totalresultatet.

I sammanställningen nedan specificeras nettovärdet av ­förmåns­baserade åtaganden:

2019‚ SEK M Funded pension plans Unfunded pension plans Total
2019‚ Mkr Fonderade pensionsplaner Ofonderade pensionsplaner

Totalt

Present value of ­commitments Nuvärdet av förpliktelser -2 518 -32 -2 550
Fair value of plan assets Förvaltningstillgångars verkliga värde 2 410 2 410
Net asset/liability in the balance sheet Nettotillgång/skuld i balans­räkningen -108 -32 -140
2018‚ SEK M Funded pension plans Unfunded pension plans Total
2018‚ Mkr Fonderade pensionsplaner Ofonderade pensionsplaner

Totalt

Present value of ­commitments Nuvärdet av förpliktelser -2 015 -27 -2 042
Fair value of plan assets Förvaltningstillgångars verkliga värde 2 067 2 067
Net asset/liability in the balance sheet Nettotillgång/skuld i balans­räkningen 52 -27 25
SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Pension commitments Pensionsförpliktelser
Opening balance Ingående balans 25 -61
Costs for service in the current year Kostnader för intjäning under innevarande år -2 -2
Costs for service in previous years Kostnader för intjäning under tidigare år -40
Net interest rate Nettoränta -4 0
Administrative costs pertaining to plan assets Administrativa kostnader avseende ­förvaltningstillgångar 0 0
Return on plan assets Avkastning på förvaltningstillgångar 175 0
Gain/(loss) attributable to changed ­demographic assumptions Vinst/(förlust) till följd av förändrade demografiska antaganden -1 0
Gain/(loss) attributable to changed ­financial assumptions Vinst/(förlust) till följd av förändrade finansiella antaganden -334 141
Experience-based gains/(losses) Erfarenhetsbaserade vinster/(förluster) -11 -28
Restriction in plan surpluses with regard to asset ceilings Restriktion i överskott av planen med avseende på tillgångstak 5 -5
Exchange-rate differences Valutakursdifferenser 2 -2
Fees paid by employer Betalda avgifter av arbetsgivaren 4 21
Paid benefits Utbetalda ersättningar 1 1
Closing balance Utgående balans -140 25

Den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen och förvaltnings­tillgångarnas sammansättning

2019‚ SEK M Present value of commitments Fair value of plan assets Net provisions for pensions
2019‚ Mkr Nuvärdet av förpliktelsen Verkligt värde på förvaltningstillgångar Netto­avsättning för pensioner
Sweden Sverige -56 56 0
Germany Tyskland -10 -10
UK Storbritannien -2 462 2 354 -108
Italy Italien -22 -22
Total Summa -2 550 2 410 -140
2018‚ SEK M Present value of commitments Fair value of plan assets Net provisions for pensions
2018‚ Mkr Nuvärdet av förpliktelsen Verkligt värde på förvaltningstillgångar Netto­avsättning för pensioner
Sweden Sverige -49 49 0
Germany Tyskland -8 -8
UK Storbritannien -1 966 2 018 52
Italy Italien -19 -19
Total Summa -2 042 2 067 25
2019 2018
UK Storbritannien

2019

2018

Significant actuarial assumptions, % Väsentliga aktuariella antaganden, %
Discount rate Diskonteringsränta 2,0 2,8
Expected salary increase rate Förväntad löneökningstakt
Expected inflation Förväntad inflation 2,2 2,4

Diskonteringsräntan motsvarar räntan på förstklassiga företagsobligationer med en återstående löptid som ungefär motsvarar de aktuella åtagandena. Pensionsplanen i Storbritannien är stängd varför ingen förväntad löneökningstakt anges.

Känsligheten i den förmånsbestämda förpliktelsen för ändringar i de väsentliga antagandena 2019, Mkr, Storbritannien

SEK M Expected value of pension commitments Changed compared with used calculation assumptions
Mkr Förväntat värde av pensions­förpliktelse Förändring jämfört med använda beräknings­antaganden
Pension commitments according to original valuation Pensionsförpliktelse enligt ­ursprunglig värdering -2 462
Discount rate +1 percentage point Diskonteringsränta + 1 procentenhet -1 973 489
Inflation +1 percentage point Inflation + 1 procentenhet -2 804 -342

 

Ovanstående känslighetsanalyser baseras på en förändring i ett antagande medan alla andra antaganden hålls konstanta. I praktiken är det osannolikt att detta inträffar och förändringarna i några av antagandena kan vara korrelerade. Vid beräkningen av känsligheten i den förmånsbestämda förpliktelsen för väsentliga aktuariella antaganden används samma metod (nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen med tillämpning av den så kallade projected unit credit method vid slutet av rapportperioden) som vid beräkning av pensionsskulden.

Sammansättning av förvaltningstillgångar

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Securities Värdepapper 2 393 2 054
Properties Fastigheter 6 6
Cash and cash equivalents and similar assets Likvida medel och övriga liknande tillgångar 4 0
Other Övrigt 7 7
Total Totalt 2 410 2 067
Vägd genomsnittlig löptid för pensionsförpliktelsen uppgår till 18 (20) år.

Upplysning om redovisning av förmånsbestämda pensions­planer som omfattar flera arbetsgivare, Alecta

Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalade från Rådet för finansiell rapportering, UFR 10, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2019 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionplanen enligt ITP som tryggas genom försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 4 Mkr (4). Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller till de försäkrade. Vid utgången av 2019 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till cirka 148% (142). Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtaganden beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden vilka inte överensstämmer med IAS 19.