Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Salaries Löner 304 309
Social security expenses Sociala kostnader 56 62
Commission and bonuses to customers Provisioner och bonus till kunder 31 36
Interest expenses Räntekostnader 2 3
Consultancy fees Konsultarvoden 25 27
Freight costs Fraktkostnader 15 18
IT expenses IT kostnader 6 39
Deferred income Förutbetalda intäkter 106 79
Other Övrigt 185 211
Total Summa 730 784

Förutbetalda intäkter, specifikation årets förändring

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Opening balance Ingående balans 79 61
Provision for the year Årets avsättning 232 98
Utilized amount for the year Årets utnyttjade värde -210 -82
Translation differences Omräkningsdifferens 5 2
Closing balance Utgående balans 106 79