Not 23 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

Koncernen har inga ställda säkerheter.

Eventualförpliktelser

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Guarantees Borgensförbindelser 19 15
Total Summa 19 15