Not 24 Förvärvade/avyttrade verksamheter

Avyttrade verksamheter under 2019

Acare Medical Science Co.,Ltd

I februari avyttrades Acare Medical Sciences Co., Ltd, koncernens verksamhet för lågspecificerade sjukvårdssängar, till kinabaserade CBL. Avyttringen omfattar en produktions- och försäljningsenhet i Zhuhai, Kina, med 186 anställda och en omsättning om cirka 80 Mkr. I balansräkningen för 2018 redovisades Acare som tillgångar och skulder som innehas för försäljning. Avyttringen har inte någon betydande realisationsresultatpåverkan. Försäljningslikviden om cirka 24 Mkr har erhållits via en revers varav 11 Mkr betalats under det tredje kvartalet. Vid tidpunkten för avyttringen uppgick de likvida medlen i Acare till 5 Mkr.

Divested net assets, SEK M Carrying amount
Avyttrade nettotillgångar, Mkr Bokfört värde
Net assets Nettotillgångar 70
Assets held for sale Tillgångar som innehas för försäljning -46
Liabilities held for sale Skulder som innehas för försäljning 24
Total net assets Totala nettotillgångar
Cash-flow effect Kassaflödeseffekt
Proceeds received Erhållen likvid 11
Cash and cash equivalents Likvida medel i sålt bolag -5
in divested company Summa kassaflödeseffekt 6
Total cash-flow effect

Förvärvade verksamheter 2018

ReNu Medical Inc.

I juli förvärvades samtliga aktier i det amerikanska bolaget ReNu Medical Inc. Bolaget är specialiserat på miljövänliga processer för återanvändning av medicintekniska förbrukningsartiklar.
Den årliga omsättningen uppgår till cirka 60 Mkr, varav cirka 40 Mkr är försäljning till Arjo. Antalet anställda uppgår till 87 vid förvärvstidpunkten.
Förvärvskalkylen är preliminär fram till ett år efter förvärvsdatum.
Förvärvsrelaterade kostnader uppgår till 3 Mkr.
Om förvärvet hade gjorts per 1 januari 2018 hade koncernen omsättning ökat med cirka 13 Mkr och bidragit med ett positivt resultat.

Net assets acquired‚ SEK M Carrying amount Value adjustment Fair value
Förvärvade nettotillgångar‚ Mkr Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Net assets Nettotillgångar
Intangible assets Immateriella tillgångar 12 12
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 3 3
Inventories, accounts receivables and other receivables Lager, kund- och övriga fordringar 7 1 8
Accounts payable and other liabilities Leverantörs- och övriga skulder -1 -10 -11
Cash and bank balances Kassa och bank 12 12
Total net assets Summa nettotillgångar 18 6 24
Goodwill Goodwill 192 192
Total net assets Totala nettotillgångar 18 198 216
Cash-flow effect Kassaflödeseffekt
Acquisition price Förvärvspris 216
Unpaid purchase considerations Ej utbetald köpeskilling -60
Cash and cash equivalents in the acquired company Likvida medel i förvärvad verksamet -12
Total cash-flow effect Summa kassaflödeseffekt 144