Not 25 Transaktioner med närstående

Bolag inom Carl Bennet sfären anses vara närstående till Arjo. Utöver sedvanlig utdelning till Carl Bennet AB har Arjo bara haft transaktioner med bolag inom Getinge-koncernen vilka redovisas i nedanstående tabell. Vid leverans av produkter och tjänster mellan bolagen tillämpas affärsmässiga villkor och marknadspris­sättning.

Övriga kostnader avser främst koncerngemensamma tjänster. Ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare och styrelseledamöter redovisas i not 5.

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Sales Försäljning 64 72
Purchases of goods Inköp av varor -4 -9
Other expenses Övriga kostnader -69
Accounts receivable Kundfordringar 14 20
Non-current financial liabilities Långfristiga finansiella skulder 29 55
Accounts payable Leverantörsskulder 0 10
Other non-interest-bearing liabilities Andra icke räntebärande skulder 6 6