Not 26 Finansiell riskhantering

Arjos verksamhet är till största delen förlagd utanför Sverige. Detta medför att koncernen är exponerad för flera olika typer av finansiella risker som kan ge upphov till variationer i årets resultat, kassaflöde och eget kapital på grund av förändringar i valutakurser och räntenivåer. Därutöver exponeras koncernen för refinansierings- och mot­parts­risker.

Arjos finansfunktions huvuduppgift är att stödja den operativa verksamheten samt att identifiera och på bästa sätt hantera koncernens finansiella risker enligt den av styrelsen fastställda finanspolicyn. Arjos finansiella aktiviteter är centraliserade för att utnyttja stordriftsfördelar, säkerställa god internkontroll och underlätta riskuppföljningen.

Valutarisker

Valutakursrisken består i att valutakursförändringar har en påverkan på koncernens resultat och eget kapital. Valutaexponering uppstår i samband med betalningsflöden i utländsk valuta (transaktionsexponering) och vid omräkning av utländska dotterföretags balans- och resultaträkningar i svenska kronor (omräkningsexponering).

Omräkningsexponering – resultaträkning

Vid omräkning av de utländska koncernföretagens resultat till svenska kronor uppstår en valutaexponering som vid valutakursförändringar påverkar koncernens resultat.

Omräkningsexponering – balansräkning

Vid omräkning av de utländska koncernföretagens nettotillgångar till svenska kronor uppstår en valutaexponering som påverkar koncernens övriga totalresultat. Exponeringen reduceras genom att Arjo tillämpar säkringsredovisning med lån i utländsk valuta (EUR och USD) men även valutaderivat. Koncernen har även lån i euro som inte används i säkringsredovisningen. Valutarisken i dessa lån reduceras genom valutaderivat.

 

I tabellen lämnas upplysning om vilka lån och derivat som används till säkringsredovisning av nettoinvestering i utlandsverksamhet. Koncernen har inte redovisat någon ineffektivitet i resultatet under året.

Net investments in foreign operations 2019 2018
Nettoinvestering i utlandsverksamhet 2019 2018
Amount recognized, loans Redovisat belopp lån 1 061 1 702
Amount recognized, derivatives Redovisat belopp derivat -5 -3
Amounts recognized in MUSD Redovisat belopp i MUSD 58 58
Amounts recognized in MEUR Redovisat belopp i MEUR 50 115
Amounts recognized in MGBP1) Redovisat belopp i MGBP1)
Hedge ratio Säkringskvot 1:1 1:1
Change in the carrying amount of the loan due to Changes in exchange rates since January 1 Förändring i lånets redovisade värde pga. Förändringar i valutakurs sedan 1 januari 38 123
Change in value of the hedged item to determine effectiveness Förändring i värde av den säkrade posten för att avgöra effektivitet 38 123
Weighted average for forward rates for the year (including forward points) Vägda genomsnittet för terminskurser under året (inklusive terminspunkter)
SEK/USD SEK/USD 9,26 8,36
SEK/EUR SEK/EUR 10,52 10,21
SEK/GBP SEK/GBP 11,40
1) The Group had loans in GBP in 2018 that were included in hedge accounting. The loan had been repaid at the end of the year. 1) Under 2018 hade koncernen lån i GBP som ingått i säkringsredovisningen. Lånet var återbetalt vid utgången av året.

Transaktionsexponering

Betalningsflöden till följd av försäljningsintäkter och kostnader för sålda varor i utländska valutor ger upphov till valutaexponering som påverkar koncernens resultat vid valutakursförändringar. Koncernens betalningsflöden i utländska valutor genereras främst genom koncerninterna produktflöden som sker via ett brittiskt bolag med GBP som funktionellvaluta. De viktigaste exponeringsvalutorna gentemot GBP redovisas i tabellen nedan. Baserat på koncernbolagens prognostiserade valutaflöden har finansfunktionen under 2019 säkrat de viktigaste valutaexponeringarna i enlighet med finanspolicyn. Säkring har gjorts med hjälp av valutaterminer. Verkligt värde avseende finansiella valutaderivatinstrument, som uppfyller kraven för kassaflödessäkring och redovisas i övrigt totalresultat. Under 2019 har koncernen gjort en genomgång av säkringspolicyn vilket resulterat i att policyn har ändrats under det sista kvartalet. Från denna tidpunkt hanterar koncernen enbart valutarisken avseende inträffade transaktioner och inte längre några prognostiserade flöden. Samtliga derivat enligt tidigare policy har löpt ut under 2019. Därmed använder koncernen inte längre säkringsredovisning för derivat relaterade till transaktionsexponering.

Tabellen nedan redogör för derivaten som används i kassaflödessäkringen. Koncernen har inte redovisat någon ineffektivitet i resultatet under året.

Transaktionsexponering (Mkr)

Cash-flow hedges – Derivative instruments 2019 2018
Kassaflödessäkringar – Derivatinstrument 2019 2018
Amount recognized (current liabilities) Redovisat belopp (kortfristig skuld) 57
Nominal amount Nominellt belopp 1 867
Due date Förfallodag 1901-1912
Hedge ratio Säkringskvot 1:1 1:1
Change in discounted forward rate for hedging instruments outstanding since the hedging relationship was entered into Förändring i diskonterad terminskurs för utestående säkringsinstrument sedan säkringsrelationen inleddes -52
Change in value of the hedged item to determine ineffectiveness Värdeförändring av den säkrade posten för att avgöra ineffektivitet 52
Weighted average for hedging instruments outstanding (including forward points) Vägda genomsnittet för utestående säkringsinstrument (inklusive terminspunkter)
GBP/USD GBP/USD 1,37
GBP/EUR GBP/EUR 0,90
GBP/PLN GBP/PLN 4,76
GBP/CAD GBP/CAD 1,70
GBP/AUD GBP/AUD 1,80
GBP/CNY GBP/CNY 8,96

Tabellen nedan redogör för påverkan på årets resultat, omräknad till SEK, vid en valutakursfluktation om ± 5% i de största transaktionsvalutorna. Nettovolymerna utgörs av innevarande års volymer i respektive valuta.

Känslighetsanalys transaktionsexponering - 2019

Currency Net volume Derivatives Effect on net profit for the year
±5% (SEK M)
Impact on equity
Valuta Nettovolym Derivat Effekt årets resultat +/-5% (Mkr) Påverkan Eget kapital (Mkr)
PLN PLN -1 072 816 13 0
CNY CNY -298 156 7 0
USD USD 978 -745 12 0
EUR EUR 719 -253 23 0
CAD CAD -67 61 0 0
AUD AUD 160 -96 3 0

Känslighetsanalys transaktionsexponering - 2018

Currency Net volume Derivatives Effect on net profit for the year
±5% (SEK M)
Impact on equity
Valuta Nettovolym Derivat Effekt årets resultat +/-5% (Mkr) Påverkan Eget kapital (Mkr)
PLN PLN -1 068 454 24 -1
CNY CNY -220 102 5 2
USD USD 772 -752 1 -48
EUR EUR 396 -241 6 -2
CAD CAD -208 85 5 -1
AUD AUD 157 -92 3 0

I tabellerna nedan redovisas de utestående derivaten per balansdagen.

Utestående derivatinstrument - 2019

Maturity structure
SEK M Asset Liability Nominal amount <1 year 1-3 year 3-5 year
Förfallostruktur
Mkr Tillgång Skuld Nominellt belopp <1år 1-3 år 3-5 år
Currency derivatives – hedges of net investments Valutaderivat – säkring nettoinvesteringar 0 5 527 527 0 0
Currency derivatives – non-hedge accounting Valutaderivat – ej säkringsredovisning 8 45 3 252 3 238 14 0
Total Summa 8 50 3 778 3 765 14 0
Of which, short-term Varav kortfristigt 8 50
Of which, long-term Varav långfristigt

Utestående derivatinstrument - 2018

Maturity structure
SEK M Asset Liability Nominal amount <1 year 1-3 year 3-5 year
Förfallostruktur
Mkr Tillgång Skuld Nominellt belopp <1år 1-3 år 3-5 år
Currency derivatives – cash-flow hedges Valutaderivat – kassaflödessäkringar 4 61 1 867 1 867
Currency derivatives – hedges of net investments Valutaderivat – säkring nettoinvesteringar 11 14 983 896 87
Currency derivatives – non-hedge accounting Valutaderivat – ej säkringsredovisning 10 1 788 1 788
Total Summa 15 85 4 638 4 551 87
Of which, short-term Varav kortfristigt 15 85
Of which, long-term Varav långfristigt

 

Valutafördelning utestående derivatinstrument

2019 2018
Nominal amount Fair value Nominal amount Fair value
2019 2018
Nominella belopp Verkligt värde Nominella belopp Verkligt värde
AUD AUD 186 -0 201 3
CAD CAD 330 1 321 -6
CNY CNY 33 -0 102 2
EUR EUR 981 -4 790 -3
GBP GBP 1 394 -37 1 408 -2
PLN PLN 239 -0 704 -2
USD USD 303 2 787 -56
Other Övriga 312 -3 325 -6
Total‚ SEK M Summa‚ Mkr 3 778 -42 4 638 -70

Finansieringsrisk

Kreditfaciliteter och lån

Inför börsnoteringen 2017, hade Arjo ingått avtal om extern finansiering om sammanlagt cirka 600 MEUR med en grupp av nordiska och internationella banker. Under 2018 etablerade Arjo ett Företagscertifikatsprogram om 4 000 Mkr som har fortlöpt under 2019. Vid utgången av 2019 hade 3 576 Mkr (2 763) emitterats. Redovisat värde uppgår till 3 573 Mkr (2 761).

Av nedanstående tabell framgår Arjos kreditfaciliteter och lån per den 31 december 2019.

Type Currency Amount, MLC Utilized Due
Typ Valuta Belopp, MLC Utnyttjat Förfall
Revolving credit facility‚ 5 years Revolverande kreditfacilitet, 5 år EUR 500 91 2022 2022
Revolving credit facility‚ 3+1+1 years Revolverande kreditfacilitet, 3+1+1 år EUR 50 19 2020 (with option of 1+1-year extension) 2020 (med möjl till 1+1 års förl)
Bank loans, 3 years Banklån, 3 år USD 58 58 2020 2020
Commercial paper Företagscertifikat EUR 97 81 2020 2020
Commercial paper Företagscertifikat SEK 3 000 2 732 2020 2020

Av nedanstående tabell framgår Arjos kreditfaciliteter och lån per den 31 december 2018.

Type Currency Amount, MLC Utilized Due
Typ Valuta Belopp, MLC Utnyttjat Förfall
Revolving credit facility‚ 5 years Revolverande kreditfacilitet, 5 år EUR 500 202 2022 2022
Revolving credit facility‚ 3+1+1 years Revolverande kreditfacilitet, 3+1+1 år EUR 50 20 2020 (with option of 1+1-year extension) 2020 (med möjl till 1+1 års förl)
Bank loans, 3 years Banklån, 3 år USD 58 58 2020 2020
Commercial paper Företagscertifikat EUR 97 65 2019 2019
Commercial paper Företagscertifikat SEK 3 000 2 095 2019 2019

Arjo har ingått avtal avseende två revolverande kreditfaciliteter denominerade i EUR med ett banksyndikat respektive en internationell bank, samt därutöver ett avtal avseende en bilateral lånefacilitet med ytterligare en internationell bank denominerad i USD. Genom dessa avtal anser sig Arjo ha en väl diversifierad låneportfölj med spridning av löptider. Därtill har Arjo en väl sammansatt grupp av såväl nordiska som internationella långivare. Arjo har som policy att refinansieringsrisken hanteras genom att teckna långfristiga bindande kreditlöften fördelade på olika löptider. Samtliga lånefaciliteter innehåller sedvanliga garantier och åtaganden, och innehåller inga restriktioner avseende utdelningar. Kreditfaciliteterna kan förfalla till förtida betalning helt eller delvis om vissa händelser inträffar, inklusive, men inte begränsat till, utebliven betalning av förfallna belopp, att de finansiella åtagandena (så kallade financial covenants) inte uppfylls, att uppsägningsgrunder enligt Koncernens övriga finansieringsavtal inträffar (så kallad cross-default) eller insolvens hos Arjo eller vissa av Arjos dotterbolag. Financial covenants utgörs av Skuldåterbetalningsförmåga (koncernens Nettoskuld i relation till koncernens EBITDA) samt Räntebetalningsförmåga ( koncernens EBITDA i relation till koncernens nettoräntekostnader). Arjo har under verksamhetsåret uppfyllt villkoren. Under 2019 har Arjo fortsatt med ett Företagscertifikatsprogram om 4 000 Mkr. Genom Företagscertifikatsprogrammet kan Arjo finansiera sig i SEK och EUR i 3 till 12 månader. Möjligheten till finansiering genom Företagscertifikatprogrammet har använts för att återbetala andra räntebärande banklån. Arjos outnyttjande revolverande kreditfaciliteter fungerar som back-up för Företagscertifkatsprogrammet.

Ränterisk

Arjo är exponerat mot ränterisk, definierad som risken för att förändrade marknadsräntor ska påverka koncernens räntenetto. Målet med Arjos räntepolicy är att på kort- och medellång sikt reducera effekten i resultaträkningen av förändrade marknadsräntor och att minimera räntekostnaden. Arjo har fokuserat på att minimera räntekostnaden och arbetat aktivt med certifikatprogrammet för att uppnå detta. Ränterisken bedöms och övervakas löpande under året av styrelsen.

Per 2019-12-31 löpte samtliga externa banklån med rörlig ränta (3-mån LIBOR och STIBOR). Lån inom Företagscertifikatprogrammet har fast ränta för respektive löptid som baseras på marknadsräntan vid emissions tillfället. Arjo kan vid varje emissions tillfälle välja mellan att använda Företagscertifikatprogrammet eller utnyttja koncernens finansieringsavtal beroende på vad som är mest fördelaktigt. Beräknat på Arjos räntebärande skulder per 2019-12-31 skulle en momentant förändrad genomsnittsränta om ± 1%-enhet för de valutor som finns representerade i koncernens räntebärande skulder medföra förändrade räntekostnader om ± 63 Mkr på årsbasis, vilket skulle påverka nettoresultatet och eget kapital med ± 50 Mkr.

Kredit- och motpartsrisk

Arjos finansiella transaktioner ger upphov till kreditrisker gentemot finansiella motparter. Med kreditrisk eller motpartsrisk avses risken för förlust om motparten inte fullgör sina förpliktelser. Finanspolicyn anger att kreditrisken skall begränsas genom att endast motparter med god kreditvärdighet accepteras samt genom fastställda limiter. Per den 31 december 2019 uppgick den totala motpartsexponeringen i derivatinstrument till -42 Mkr (-70 Mkr). Kreditriskerna i utestående derivat begränsas av de kvittningsregler som avtalats med respektive motpart. Koncernen har ISDA-avtal med samtliga av sina väsentliga motparter för upplåning och handel med finansiella instrument. För de finansiella tillgångar och skulder som är föremål för rättsligt bindande kvittningsavtal eller liknande avtal tillåter varje avtal mellan företaget och motparterna avräkning av relevanta finansiella tillgångar och skulder. Derivaten har bruttoredovisats i balansräkningen. Koncernens likviditet placeras som bankinlåning med låg kreditrisk genom fördelning på flera banker med hög kreditrating. Arjo har ett bankkonsortium bestående av 8 olika banker vars kreditbetyg ligger i intervallet A- till AA-.

Reserv för förväntade kreditförluster

Arjos kundfordringar är kortfristiga till sin natur och riskbedömningshorisonten är därför kort. Kreditrisken begränsas av en diversifierad kundstock med god kreditvärdighet då en stor andel är offentliga kunder. En kollektiv bedömning görs av nedskrivningsbehovet för kundfordringar med låg kreditrisk. En individuell bedömning görs för kunder med försämrad kreditrisk.

Upplysning om verkligt värde på räntebärande lån och andra finansiella instrument.

Arjos långfristiga lån har rörliga räntor och därmed bedöms det verkliga värdet överensstämma med det redovisade värdet. Arjos kreditrisk har inte väsentligt förändrats sedan ingången av avtalet. För övriga finansiella tillgångar och skulder bedöms också det verkliga värdet överensstämma med redovisat värde på grund av den korta förväntade löptiden.

Verkligt värde för valutaterminskontrakt fastställs genom användning av kurser för valutaterminer på balansdagen, där det resulterande värdet diskonteras till nuvärde. Samtliga derivat återfinns inom nivå 2 i värdehierarkin. Koncernen har en skuld för en tilläggsköpeskilling relaterat till förvärvet av ReNu i USA som återfinns inom nivå 3 i värdehierakin. Årets förändring av skulden är främst relaterat till valutakursförändringar.

I nedanstående tabeller framgår koncernens finansiella instrument per kategori.

Finansiella instrument per kategori

2019
Financial assets‚ SEK M
Assets measured at amortized cost Assets at fair value through profit or loss Derivatives used for hedging purposes Total
2019
Finansiella tillgångar‚ Mkr
Tillgångar värderade till upplupet
anskaffningsvärde
Tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Derivat som används för säkringsändamål Summa
Derivative instruments Derivatinstrument 8 8
Other financial assets

Övriga finansiella anläggningstillgångar

122 122
Accounts receivables and other financial receivables Kundfordringar och övriga finansiella fordringar 2 022 2 022
Cash and cash equivalents Likvida medel 662 662
Total Summa 2 806 8 2 814

Finansiella instrument per kategori

2019
Financial liabilities‚ SEK M
Liabilities measured at amortized cost Liabilities measured at amortized cost Liabilities at fair value through profit or loss Total
2019
Finansiella skulder‚ Mkr
Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Derivat som används för säkringsändamål Summa
Borrowings Upplåning 5 365 5 365
Derivative instruments Derivatinstrument 50 50
Accounts payable and other financial liabilities Leverantörsskulder och övriga finansiella skulder 543 543
Additional purchase consideration Tilläggsköpeskilling 66 66
Total Summa 5 908 116 6 024

Finansiella instrument per kategori

2018
Financial assets‚ SEK M
Assets measured at amortized cost Assets at fair value through profit or loss Derivatives used for hedging purposes Total
2018
Finansiella tillgångar‚ Mkr
Tillgångar värderade till upplupet
anskaffningsvärde
Tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Derivat som används för säkringsändamål Summa
Derivative instruments Derivatinstrument 15 15
Other financial assets

Övriga finansiella anläggningstillgångar

34 34
Accounts receivables and other financial receivables Kundfordringar och övriga finansiella fordringar 1 806 1 806
Cash and cash equivalents Likvida medel 961 961
Total Summa 2 801 15 2 816

Finansiella instrument per kategori

2018
Financial liabilities‚ SEK M
Liabilities measured at amortized cost Liabilities at fair value through profit or loss Derivatives used for hedging purposes Total
2018
Finansiella skulder‚ Mkr
Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Derivat som används för säkringsändamål Summa
Borrowings Upplåning 5 671 5 671
Derivative instruments Derivatinstrument 10 75 85
Accounts payable and other financial liabilities Leverantörsskulder och övriga finansiella skulder 458 458
Additional purchase consideration Tilläggsköpeskilling 62 62
Total Summa 6 129 72 75 6 276

Nedanstående tabell visar de koncernens avtalsenliga och odiskonterade kassaflöden från de externa finansiella skulderna på balansdagen fram till den avtalsenliga förfallodagen.

At December 31‚ 2019‚ SEK M Less than 6 months 7-12 months 1–2 years 2–5 years > 5 years
Per 31 december 2019‚ Mkr Mindre än 6 månader 7- 12 månader Mellan 1 och 2 år Mellan 2 och 5 år Mer än 5 år
Bank loans Banklån -23 -22 -766 -1 034
Commercial paper Företagscertifikat -3 516 -60 0 0 0
Leases Leasing -159 -158 -247 -438 -339
Other financial liabilities Övriga finansiella skulder -1 -30 -67 -4 -1
Derivative instruments, outflows Derivatinstrument utflöde -747 -397
Derivative instruments, inflows Derivatinstrument inflöde 2 094 521
Accounts payable Leverantörsskulder -543
Total Summa -2 895 -146 -1 080 -1 476 -340
At December 31‚ 2018‚ SEK M Less than 6 months 7-12 months 1–2 years 2–5 years > 5 years
Per 31 december 2018‚ Mkr Mindre än 6 månader 7- 12 månader Mellan 1 och 2 år Mellan 2 och 5 år Mer än 5 år
Bank loans Banklån -778 -2 131
Commercial paper Företagscertifikat -2 703 -60
Other financial liabilities Övriga finansiella skulder -5 -5 -64 -32
Derivative instruments, outflows Derivatinstrument utflöde -864 -620 -31
Derivative instruments, inflows Derivatinstrument inflöde 1 730 325 29
Accounts payable Leverantörsskulder -458
Total Summa -2 300 -360 -844 -2 163