Not 27 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

Likvida medel

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Cash and bank balances Kassa och bank 662 961
Total Summa 662 961

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Change in reserve1) Förändring av reserv1) -73 -72
Gain from divestment/disposal of non-current assets Resultat vid avyttring/utrangering av anläggningstillgångar 19 -12
Total Summa -54 -84

1) Avser främst förändring i lager- och kundreserver.