Not 4 Kostnader per kostnadsslag

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
  Costs by cost category Kostnader fördelade på kostnadsslag
Salaries and remuneration Löner och ersättningar -2 695 -2 414
Social security expenses Sociala kostnader  -539 -498
Pension expenses1) Pensionskostnader1)  -150 -168
Amortization and impairment of ­intangible assets Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar -292 -305
Depreciation and impairment of ­tangible assets Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillgångar -712 -382
Goods and services Varor och tjänster -3 863 -3 961
Total Summa – 8 251 -7 728
1) 2018 års belopp inkluderar justering av pensionsskuld om -40 MSEK.
SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
  Amortization, depreciation and ­write-downs, SEK M Av- och nedskrivningar
Cost of goods sold Kostnad för sålda varor -620 -409
Selling expenses Försäljningskostnader -172 -111
Administrative expenses Administrationskostnader -201 -139
Research and development costs Forsknings- och utvecklingskostnader -11 -4
Restructuring and integration costs Omstrukturerings- och integrationskostnader 0 -24
Total Summa -1 004 -687