Not 5 Personalkostnader

2019 2018
Group, SEK M Board and CEO1 Other Total Board and CEO1 Other Total
2019 2018
Koncernen, Mkr Styrelse och VD1) Övriga Totalt Styrelse och VD1) Övriga Totalt
Salaries and remuneration Löner & ersättningar  89 2 606 2 695 87 2 327 2 414
Social security expenses Sociala kostnader  15  524  539 17 481 498
Pension expenses2) Pensionskostnader2)  5  145  150 7 161 168
Total Summa  109 3 275 3 384 111 2 969 3 080
1) Avser ersättningar till styrelse och VD i dotterbolag i koncernen.
2) Pensionskostnader avseende övrig personal inkluderar justering av pensionsskuld om 40 MSEK för 2018.

Medelantal anställda

2019 2018
Number Men Women Total Men Women Total
2019 2018
Antal Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Australia Australien 150 67 217 137 62 199
Belgium Belgien 53 21 74 52 24 76
Brazil Brasilien 12 5 17 6 1 7
Denmark Danmark 17 13 30 21 15 36
Dominican Republic Dominikanska Republiken 175 443 618 161 463 624
France Frankrike 364 126 490 326 111 437
United Arab Emirates Förenade Arabemiraten 10 2 12 10 1 11
Netherlands Nederländerna 104 60 164 96 62 158
Hong Kong Hongkong 13 9 22 12 10 22
India Indien 139 28 167 131 23 154
Ireland Irland 20 3 23 24 3 27
Italy Italien 85 38 123 91 46 137
Japan Japan 12 5 17 8 5 13
Canada Kanada 257 139 396 250 127 377
China Kina 104 129 233 228 167 395
Norway Norge 9 8 17 8 8 16
New Zealand Nya Zeeland 25 7 32 27 10 37
Poland Polen 289 472 761 284 446 730
Switzerland Schweiz 42 11 53 37 13 50
Singapore Singapore 30 12 42 33 11 44
Spain Spanien 18 9 27 17 8 25
UK Storbritannien 689 293 982 728 287 1 015
Sweden Sverige 96 89 185 89 74 163
South Africa Sydafrika 57 33 90 52 34 86
South Korea Sydkorea 2 2 2 2
Czech Republic Tjeckien 7 7 14 10 4 14
Germany Tyskland 305 90 395 294 84 378
USA USA 628 213 841 609 176 785
Austria Österrike 88 19 107 84 21 105
Total Summa 3 800 2 351 6 151 3 827 2 296 6 123

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen i %

Könsfördelning inom samtliga bolag i koncernen

2019 2018
2019 2018
Women: Kvinnor:

Board members in the Parent Company

Styrelseledamöter i moderbolaget 29% 33%

Board members in all companies in the Group

Styrelseledamöter i samtliga koncernbolag 12% 12%

Other members of the company’s management, incl. CEO

Andra personer i företagets ledning inkl. VD 26% 26%
Men: Män:

Board members in the Parent Company

Styrelseledamöter i moderbolaget 71% 67%

Board members in all companies in the Group

Styrelseledamöter i samtliga koncernbolag 88% 88%
Other members of the company’s management, incl. CEO Andra personer i företagets ledning inkl. VD 74% 74%

Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare under 2019, tkr

Board fee1 Basic pay Variable
remuneration, short term
Other
benefits
Pension expenses Total
Styrelsearvode1) Grundlön Rörlig ersättning, kortsiktig Övriga
förmåner
Pensions­kostnad Summa
Johan Malmquist, Chairman of the Board Johan Malmquist, styrelsens ordförande 1 508 1 508
Carl Bennet, Board member Carl Bennet, styrelseledamot  684  684
Eva Elmstedt, Board member Eva Elmstedt, styrelseledamot  713  713
Ulf Grunander, Board member Ulf Grunander, styrelseledamot  836  836
Carola Lemne, Board member Carola Lemne, styrelseledamot  713  713
Dan Frohm, Board member Dan Frohm, styrelseledamot  713  713
CEO Verkställande direktör 7 803  650  142 2 295 10 890
Other senior executives, employed in Arjo AB Övriga ledande befattningshavare, anställda i Arjo AB 8 787 1 245  418 2 216 12 666
Other senior executives, employed in other Group companies Övriga ledande befattningshavare, anställda i andra koncernbolag 12 694 3 040 1 069 1 660 18 463
Total Totalt 5 167 29 284 4 935 1 629 6 171 47 186
1) Inkluderar även arvode för arbete i styrelseutskott.

Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare under 2018, tkr

Board fee1 Basic pay Variable
remuneration, short term
Variable
remuneration, long term
Other
benefits
Pension expenses Total
Styrelsearvode1) Grundlön Rörlig ersättning, kortsiktig Rörlig ersättning, långsiktig Övriga
förmåner
Pensions­kostnad Summa
Johan Malmquist, Chairman of the Board Johan Malmquist, styrelsens ordförande 1 275 1 275
Carl Bennet, Board member Carl Bennet, styrelseledamot 667 667
Eva Elmstedt, Board member Eva Elmstedt, styrelseledamot 695 695
Ulf Grunander, Board member Ulf Grunander, styrelseledamot 815 815
Carola Lemne, Board member Carola Lemne, styrelseledamot 695 695
CEO Verkställande direktör 7 472 3 466 420 135 2 242 13 735
Other senior executives, employed in Arjo AB Övriga ledande befattningshavare, anställda i Arjo AB 8 580 2 661 465 378 2 452 14 536
Other senior executives, employed in other Group companies Övriga ledande befattningshavare, anställda i andra koncernbolag 12 356 4 783 672 621 1 858 20 290
Total Totalt 4 147 28 408 10 910 1 557 1 134 6 552 52 708
1) Inkluderar även arvode för arbete i styrelseutskott.

Kommentarer till tabellen

  • Ersättningarna till VD Joacim Lindoff samt övriga ledningsgruppen avser perioden 1 januari – 31 december för både 2019 och 2018.
  • Kortsiktig rörlig ersättning avser för verksamhetsåret 2019 kostnadsförd bonus vilken utbetalats under 2020. Under 2019 har det inte gjorts någon avsättning till det långsiktiga incitatmentsprogrammet.
  • Övriga förmåner avser tjänstebil och sjukvårdsförsäkring.
  • Övriga ledande befattningshavare avser ersättningar till medlemmar av koncernledningen andra än VD (9 personer).

Ersättningar till ledande befattningshavare

Principer

Årsstämman 2019 fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak följande: Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Arjo verkar så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmansbeslut. Arbetstagarrepresentanter erhåller ej styrelsearvode. Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med VD utgör koncernledningen. För koncernledningens sammansättning, se här. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För VD är den rörliga ersättningen maximerad till 60 procent av grundlönen.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Någon rörlig ersättning ska ej utgå om resultatet före skatt är negativt. För VD:n baserades bonus 2019 på finansiella mål uppsatta av styrelsen. Prestationsbaserad årsbonus för VD ska inte överstiga 60 procent av den fasta årslönen. För andra ledande befattningshavare baserades bonus 2019 på en kombination av finansiella mål och individuella mål. Prestationsbaserad årsbonus för övriga ledande befattningshavare ska inte överstiga 50–70 procent av den fasta årslönen (beroende på funktion och geografisk placering).

Pensioner

Pensionsåldern för VD:n är 65 år. Pensionslösningen är premiebaserad och uppgår till 30 procent av grundlönen. Även för andra ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år. Även dessa pensionsavtal är premiebaserade. Pensionsavtalen har tecknats enligt gällande lokala regler för det land där befattningshavaren är bosatt.

Uppsägningslön

Om VD säger upp sig gäller en uppsägningstid om lägst 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida äger VD rätt till lön under en uppsägningstid motsvarande 12 månader. Uppsägningslönen avräknas ej mot andra inkomster. Vid uppsägning av andra ledande befattningshavare föreligger rätt till lön under uppsägningstid om lägst 6 månader och högst 12 månader

Berednings- och beslutsprocess

Ersättningsutskottet har under året givit styrelsen rekommendationer gällande principer för ersättning till ledande befattningshavare. Rekommendationerna har innefattat proportionerna mellan fast och rörlig ersättning, storleken på eventuella löneökningar samt föreslagit kriterier för bedömning av bonusutfall. Styrelsen har diskuterat ersättningsutskottets förslag och fattat beslut med ledning av utskottets rekommendationer. Ersättningar till VD för verksamhetsåret 2019 har beslutats av styrelsen utifrån ersättningsutskottets rekommendation. Ersättning till andra ledande befattningshavare har beslutats av VD efter samråd med styrelsens ordförande. Ersättningsutskottet har under 2019 sammanträtt vid tre tillfällen. Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutad aktie eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Ambitionen är att ett sådant program ska möjliggöra att attrahera och behålla duktiga ledare samtidigt som programmet gör koncernledningen i Arjo AB till aktieägare i bolaget vilket bedöms som en viktig och stark signal till övriga aktieägare.

Långsiktigt incitamentsprogram

Styrelsen beslutade under 2018 att införa ett långsiktigt incitamentsprogram. Programmet är kontantbaserat och omfattar 55-60 ledande befattningshavare. Incitamentsprogrammet är ett tillägg till den årliga rörliga lönen.

Syfte

Incitamentsprogrammet är riktat och har ett långsiktigt innehåll. Syftet med programmet är att stärka engagemanget samt att belöna de ledande befattningshavare som har störst inflytande över Arjos resultat.

Måltal

Programmet löper under tre år och ersättningen kan maximalt uppgå till tolv månadslöner under en tre-års period. Vid beräkningen av utfallet exkluderas koncernens jämförelsestörande poster liksom påverkan av eventuella förvärv och avyttringar.

Utfall och utbetalning

Utfallet för programmet beräknas årligen och ackumuleras över treårsperioden. Eventuellt utfall betalas ut under 2021 förutsatt att befattningshavaren är fortsatt anställd vid tillfället för utbetalningen.

Syntetiska optioner

Arjo’s styrelse och koncernledning har individiuellt blivit erbjudna att teckna ett avtal avseende syntetiska optioner med Carl Bennet AB. Kostnader för detta kommer inte att belasta Arjo’s resultaträkning.