Not 6 Ersättning till revisorer

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Fee to PwC Arvode till PwC
Fee and expense reimbursement: Arvode och kostnadsersättningar:
Auditing assignments1) Revisionsuppdraget1) -9 -10
Tax consultancy services Skatterådgivning 0 0
Other services2) Övriga tjänster2) 0 -2
Total Summa -9 -12
1) Varav 5 Mkr (5) avser ersättning till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.
2) Varav 0 Mkr (2) avser ersättning till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) innehar revisionsuppdraget för hela koncernen. Med revisionsuppdraget avses arvode för den lagstadgade revisionen, dvs sådant arbete som varit nödvändigt för att avge revisionsberättelsen. Här ingår även granskning av kvartalsrapport. Inga tjänster som avser revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget har utförts. Skatterådgivning avser i huvudsak allmänna skattefrågor angående bolagsskatt. Övriga tjänster avser rådgivning främst i samband med redovisningsfrågor.