Not 7 Valutakursvinster och -förluster, netto

Valutakursdifferenser har redovisats i resultaträkningen enligt följande:

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Cost of goods sold Kostnad för sålda varor -50 27
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader -3 -4
Financial items Finansiella poster -1 7
Total Summa -55 30