Not 8 Ränteintäkter och övriga liknande intäkter

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Interest income Ränteintäkter 8 4
Currency gains Kursvinster 7
Total Summa 8 11