Not 9 Räntekostnader och övriga liknande kostnader

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Interest expenses, financial liabilities Räntekostnader finansiella skulder -94 -105
Interest expenses, leases Räntekostnader leasing -39
Currency losses Kursförluster -1
Other Övrigt -3 -4
Total Summa -137 -109