Balansräkning för moderbolaget

SEK M Note 2019 2018
Mkr Not 2019 2018
ASSETS TILLGÅNGAR
Non-current assets Anläggningstillgångar
Intangible assets Immateriella tillgångar 10 10 340 349
Participations in Group companies Andelar i koncernföretag 11 11 6 294 6 292
Owner interest in other companies

Övriga finansiella anläggningstillgångar

94 16
Deferred tax assets Uppskjuten skattefordran 9 9 2 9
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 6 730 6 666
Current assets Omsättningstillgångar
Financial receivables, Group companies Finansiella fordringar koncernföretag 1 427 677
Other receivables from Group companies Övriga fordringar hos koncernföretag 59 82
Other receivables Övriga fordringar 6 7
Prepaid expenses and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29 23
Cash and cash equivalents Likvida medel
Total current assets Summa omsättningstillgångar 1 521 789
TOTAL ASSETS SUMMA TILLGÅNGAR 8 250 7 455
SHAREHOLDERS’ EQUITY AND LIABILITIES EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Restricted shareholders’ equity Bundet eget kapital
Share capital Aktiekapital 91 91
Non-restricted shareholders’ equity Fritt eget kapital
Retained earnings Balanserade vinstmedel 4 364 3 400
Net profit/loss for the year Årets resultat 181 1 114
Total shareholders’ equity Summa eget kapital 4 635 4 605
Provisions Avsättningar
Other provisions Övriga avsättningar 1 1
Total provisions Summa avsättningar 1 1
Current liabilities Kortfristiga skulder
Interest-bearing financial loans Räntebärande finansiella lån 12 12 3 573 2 761
Accounts payable Leverantörsskulder 15 9
Other liabilities to Group companies Övriga skulder till koncernföretag 10 55
Other liabilities Övriga skulder 1 1
Accrued expenses and deferred income Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 13 15 23
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 3 614 2 849
TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY AND LIABILITIES SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 250 7 455