Kassaflödesanalys för moderbolaget

SEK M Note 2019 2018
Mkr Not 2019 2018
Operating activities Den löpande verksamheten
Operating loss Rörelseresultat -41 -138
Add-back of amortization, depreciation and write-downs Återläggning av avskrivningar 68 63
Other non-cash items Övriga ej likviditetspåverkande poster 1 17
Dividend received Erhållen utdelning 205 1 020
Interest received and similar items Inbetalda räntor och liknande intäkter 13 5
Interest paid and similar items Utbetalda räntor och liknande kostnader -88 -90
Taxes paid Betald skatt -7 -3
Cash flow before changes to working capital Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 151 874
Cash flow from changes in working capital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Current receivables Kortfristiga fordringar -10 293
Current liabilities Kortfristiga skulder -9 -93
Cash flow from operations Kassaflöde från den löpande verksamheten 132 1 074
Investing activities Investeringsverksamheten
Acquisition of intangible assets Förvärv av immateriella tillgångar 10 10 -59 -56
Sale of intangible assets Försäljning av immateriella tillgångar 56
Investments in subsidiaries Investeringar i dotterföretag -2 -21
Investments in other companies Investeringar i övriga bolag -78 -16
Cash flow from investing activities Kassaflöde från investeringsverksamheten -139 -37
Financing activities Finansieringsverksamheten
Raising of loans Upptagande av lån 813 2 759

Change in interest-bearing receivables/liabilities

Förändring av räntebärande fordringar/skulder

-656 -3 660
Dividend Utdelning -150 -136
Cash flow from financing activities Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 -1 037
Cash flow for the year Årets kassaflöde 0 0
Cash and cash equivalents at the beginning of the year Likvida medel vid årets början
Cash and cash equivalents at year-end Likvida medel vid årets slut