Resultaträkning för moderbolaget

SEK M Note 2019 2018
Mkr Not 2019 2018
Administrative expenses Administrationskostnader 234 234 -155 -155
Restructuring and integration costs Omstrukturerings- och integrationskostnader -49
Other operating income Övriga rörelseintäkter 5 5 114 66
Operating loss Rörelseresultat -41 -138
Income from participations in Group companies Resultat från andelar i koncernföretag 6 6 310 1 370
Interest income and similar profit items Ränteintäkter och liknande intäkter 7 7 13 5
Interest expenses and similar loss items Räntekostnader och liknande kostnader 8 8 -88 -90
Profit/loss after financial items Resultat efter finansiella poster 194 1 147
Taxes Skatt 9 9 -14 -33
Net profit/loss for the year1) Årets resultat1) 180 1 114
1) Tillika årets totalresultat