Not 1 Redovisningsprinciper

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Reglerna i RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU godkända IFRS/IAS regler och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag som ska göras från IFRS/IAS. Bestämmelserna enligt IFRS/IAS finns angivna i koncernredovisningens not 1 Redovisningsprinciper. Moderbolaget tillämpar de redovisningsprinciper som finns angivna för koncernen med undantag av nedanstående:

Aktier och andelar

Dotterbolag redovisas enligt anskaffningsmetoden, vilket innebär att i balansräkningen redovisas innehaven till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelningar från dotterbolag redovisas som utdelningsintäkter.

Moderbolaget tillämpar undantaget i RFR 2 att inte tillämpa IFRS 9 vilket innebär att finansiella instrument värderas med en grund i ­anskaffningsvärde enligt Årsredovisningslagen.

Koncernbidrag redovisas i resultaträkningen bland resultat från ­andelar i koncernföretag.