Not 10 Immateriella anläggningstillgångar

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Software Programvaror
Opening cost Ingående anskaffningsvärde 427 443
Investments Investeringar 60 56
Sales/disposals Försäljning/utrangering -1 -72
Closing accumulated cost Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 486 427
Opening amortization Ingående avskrivningar -78 -15
Amortization for the year Årets avskrivningar -68 -63
Closing accumulated amortization Utgående ackumulerade avskrivningar -146 -78
Closing planned residual value Utgående planenligt restvärde 340 349