Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Salaries Löner 9 10
Social security expenses Sociala kostnader 2 3
Accrued IT expenses Upplupna IT-kostnader 1 5
Consulting fees Konsultarvoden 1
Other accrued expenses and other deferred income Övriga upplupna kostnader och övriga förutbetalda intäkter 2 5
Total Summa 15 23