Not 14 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

Moderbolaget har inga ställda säkerheter under 2019 eller 2018.

Contingent liabilities, SEK M 2019 2018
Eventualförpliktelser, Mkr 2019 2018
Guarantees Borgensförbindelser
Guarantees for subsidiaries Garantier för dotterbolag 1 707 3 012
Other Övrigt 50 85
Total contingent liabilities Summa eventualförpliktelser 1 757 3 097