Not 15 Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget:

SEK
Kronor
Retained earnings Balanserade vinstmedel 4 514 263 703
Net profit for the year Årets resultat 179 644 011
Total Summa 4 693 907 714
The Board and Chief Executive Officer propose that a dividend of SEK 0.65 per share shall be distributed to shareholders Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning till aktieägarna lämnas med 0,65 kr per aktie 177 040 222
To be carried forward I ny räkning överföres 4 516 867 492
Total Summa 4 693 907 714