Not 3 Ersättning till revisorer

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Fee and expense reimbursement: Arvode och kostnadsersättningar
Auditing assignment Revisionsuppdrag -3 -3
Auditing activities other than auditing ­assignments Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Tax consultancy services Skatterådgivning
Other services Övriga tjänster 0 -1
Total Summa -3 -4

Avser ersättning till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.