Not 5 Övriga rörelseintäkter

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Sale of services to other Group companies Försäljning av tjänster till övriga koncernföretag 114 66
Total Summa 114 66