Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Dividend Utdelning 205 1 020
Group contributions Koncernbidrag 105 350
Total Summa 310 1 370